Kendine Güven Başaracaksın...
  futbol oyun kuralları
 

Futbol

Oyun

Kurallar›

2009/2010

For the Game. For the World.

Fdration Internationale de Football Association

Baflkan: Joseph S. Blatter

Genel Sekreter: Jerme Valcke

Adres: FIFA

FIFA-Strasse 20

P.O. Box

8044 Zurich

Switzerland

Telefon: +41-(0) 43 222 7777

Telefaks: +41-(0) 43 222 7878

Internet: www.FIFA.com

Uluslararas› Futbol Birli、i Kurulu onayl› bu kitap›k

FIFA'n›n izni olmaks›z›n tamamen veya k›smen o、alt›lamaz

veya tercme edilemez.

Yay›nlayan Uluslararas› Futbol Federasyonlar› Birli、i

FIFA-Strasse 2, 8044 Zrih, ‹svire

2009/2010

Futbol

Oyun

Kurallar›

ULUSLARARASI FUTBOL FEDERASYONLARI B‹RL‹⁄‹ (FIFA)

Baflkan: Joseph S. Blatter (‹svire)

Genel Sekreter: Jerme Valcke (Fransa)

Adres: FIFA-Strasse 20

P.O. Box

8044 Zrih

‹svire

Telefon: +41 (0) 43 222 7777

Telefaks: +41 (0) 43 222 7878

Internet: www.FIFA.com

ULUSLARARASI FUTBOL B‹RL‹⁄‹ KURULU (IFAB)

ワyeler: Futbol Federasyonu

‹sko Futbol Federasyonu

Galler Futbol Federasyonu

‹rlanda Futbol Federasyonu

(Her biri 1 oy)

Uluslararas› Futbol Federasyonlar› Birli、i (FIFA)

(4 oy)

Uluslararas› Futbol Birli、i Kurulu gelecek toplant›s›:

‹svire, 05 – 07 Mart 2010

2

3

OYUN KURALLARI HAKKINDA NOTLAR

De、ifliklikler

Ulusal federasyonun anlaflmas›na ba、l› olarak yrrlkteki kurallar ile ilgilendirilen ve

uygulanan kurallar, kendi liglerindeki 16 yafl alt›, bayan futbolcular ve veteran futbolcular

(35 yafl st) ve zrl futbolcular iin de、ifltirilerek uygulanabilir.

Afla、›daki de、iflikliklerden herhangi birinin veya tamam›n›n uygulanmas›na izin verilir:

• Oyun alan›n›n lleri,

• Topun bykl、, a、›rl›、› ve malzemesi,

• ‹ki kale dire、i aras›ndaki genifllik ve st kale dire、inin zeminden yksekli、i,

• Oyun blmlerinin sresi,

• Yedekler,

‹lave de、iflikliklere sadece Uluslararas› Futbol Birli、i Kurulu'nun onay› ile izin verilir.

Erkek ve Bayan

Oyun Kurallar›nda hakemlerin, yard›mc› hakemlerin, oyuncular›n ve di、er ilgililerin “nc

erkek flah›s” olarak yaz›lmas› sadece kolayl›k iindir ve bu yaz› hem erkek, hem bayanlar›

kapsar. (Trkiye Futbol Federasyonu notu: ‹ngilizce’de “nc flah›s” zamiri erkek ve bayan

iin ayr› kelimeler oldu、undan bu a›klama yap›lm›flt›r).

‹flaretler

Sol taraftaki tek izgi kurallardaki yeni de、ifliklikleri gstermektedir.

4

Kural Sayfa

1 OYUN ALANI 6

2 TOP 13

3 OYUNCULARIN SAYISI 15

4 OYUNCULARIN G‹YS‹ VE GEREヌLER‹ 18

5 HAKEM 21

6 YARDIMCI HAKEMLER 25

7 MAヌIN SワRES‹ 26

8 OYUNUN BAfiLAMASI VE TEKRAR BAfiLAMASI 27

9 TOPUN OYUNDA VE OYUN DIfiI OLMASI 29

10 GOL YAPMA YヨNTEM‹ 30

11 OFSAYT 31

12 FAULLER VE FENA HAREKETLER 32

13 SERBEST VURUfiLAR 36

14 PENALTI VURUfiU 40

15 TAヌ ATIfiI 44

16 KALE VURUfiU 46

17 KヨfiE VURUfiU 48

RヨVANfiLI MAヌLAR DA DツH‹L B‹R MAヌIN GAL‹B‹N‹

BEL‹RLEME YヨNTEMLER‹ 50

TEKN‹K ALAN 52

DヨRDワNCワ HAKEM VE YEDEK YARDIMCI HAKEM 53

OYUN KURALLARININ YORUMLANMASI VE HAKEMLER ‹ヌ‹N REHBER 55

ULUSLARARASI FUTBOL B‹RL‹⁄‹ KURULU (IFAB) YヨNETMEL‹⁄‹ 130

 

 

 

 

13

Nitelikler ve ヨller

Top;

• yuvarlak biimde olmal›,

• deriden veya bir di、er uygun malzemeden imal edilmifl,

• evresi en ok 70 santimetre (28 in), en az 68 santimetre (27 in),

• a、›rl›、› oyunun bafllang›c›nda en ok 450 gr (16 onz), en az 410 gr (14 onz),

• bas›nc› deniz seviyesinde 0.6 -1.1 atmosfer (600 gr/cm

8.5 lbs/sq.in. – 15.6 lbs/sq.in.) aras›nda olacakt›r.

2 - 1100 gr/cm2;

Kusurlu Topun De、ifltirilmesi

Topun ma s›ras›nda patlamas› veya kusurlu hale gelmesi durumunda:

• oyun durdurulur.

• oyun kale alan› ierisinde durmad›、› srece, ilk topun kusurlu hale geldi、i yerden yedek

top ile yap›lacak hakem at›fl› ile oyun yeniden bafllat›l›r; oyunun kale alan› ierisinde

durmufl olmas› durumunda, hakemin oyun durdu、u anda topun bulundu、u yere en yak›n

kale izgisine paralel kale alan› izgisi zerindeki bir noktadan yapaca、› hakem at›fl› ile

oyun yeniden bafllar.

Topun bafllama vuruflu, kale vuruflu, kfle vuruflu, penalt› vuruflu, serbest vurufl ya da ta

at›fl› s›ras›nda patlamas› ya da kusurlu hale gelmesi durumunda:

• oyun uygun flekilde bafllat›l›r.

Top oyun sresince hakemin onay› olmadan de、ifltirilemez.

KURAL 2 – TOP

14

KURAL 2 – TOP

Uluslararas› Futbol Birli¤i Kurulu Kararlar›

Karar 1

Kural 2 flartlar›na ilave olarak FIFA veya konfederasyonlar gözetiminde düzenlenen resmi bir

turnuvada oynanan maçlarda topun kullan›ma kabulü topun flunlardan birini tafl›mas›na ba¤l›d›r:

• Resmi "FIFA ONAYLI" “FIFA APPROVED” logosu

• Resmi "FIFA DENET‹ML‹" “FIFA INSPECTED” logosu

• "ULUSLARARASI MAÇ TOPU STANDARDI"

“INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD” logosu

Top üzerindeki böyle bir logo, topun Kural 2'de düzenlenen asgari flartlara ilave olarak, her bir logo

için özel teknik flartlara göre test edildi¤i ve bunlara uygun bulundu¤u anlam›na gelir. Her bir logoya

has ilave flartlar›n listesinin Uluslararas› F.B. Kurulu taraf›ndan onaylanmas› gereklidir. Testleri

uygulayan kurulufllar FIFA'n›n onay›na tabiidir.

Üye Federasyon turnuvalar›nda da bu üç logodan herhangi birini tafl›yan toplar›n kullan›lmas›

gereklidir.

Karar 2

FIFA’n›n resmi maçlar›nda ve konfederasyonlarla ulusal federasyonlar›n sorumlulu¤u alt›nda

düzenlenen resmi maçlarda topun üzerine, maç›n, maç› düzenleyen kurumun, topu üreten firman›n

arma ve markas› (amblemi) d›fl›nda hiç bir ticari reklâm konulamaz. Konulacak arma ve markalar›n

boyutlar› ve çeflidi müsabaka yönetmeli¤i ile belirlenebilir.

15

Oyuncular

Oyun, biri kaleci olmak zere her biri en ok 11 oyuncudan oluflan iki tak›m aras›nda oynan›r.

E、er tak›mlardan birinde 7’den az oyuncu varsa, o ma bafllat›lamaz.

Resmi Malar

FIFA’n›n, konfederasyonlar›n veya ulusal federasyonlar›n dzenledi、i malarda en ok

oyuncu de、ifltirilebilir.

Msabaka ynetmeli、inde, ile yedi aras›nda olmak zere yedek oyuncu say›s› belirtilmelidir.

Di、er Malar

Ulusal A tak›m malar›nda en fazla alt› oyuncu de、iflikli、i yap›labilir.

Di、er tm malarda, afla、›dakilerin sa、lanmas› durumunda daha fazla say›da oyuncu

de、iflikli、i yap›labilir:

• tak›mlar maksimum say› zerinde anlafl›rlar,

• hakeme msabakadan nce bilgi verilir.

E、er hakeme bilgi verilmezse veya ma›n bafllamas›ndan nce herhangi bir anlaflmaya

var›lamazsa, alt›dan fazla oyuncu de、iflikli、ine izin verilmez.

Btn Malar

Btn malarda, yedek oyuncular›n isimleri ma bafllamadan nce hakeme verilmelidir.

‹smi verilmeyen yedek oyuncular mata oynayamazlar.

KURAL 3 – OYUNCULARIN SAYISI

16

KURAL 3 – OYUNCULARIN SAYISI

Oyuncu De、ifltirme Yntemi

Oyuncu de、ifltirmelerde flu flartlara uyulmal›d›r:

• oyuncu de、iflikli、i yap›lmadan nce hakem bilgilendirilmelidir.

• yedek oyuncu ancak ›kan oyuncu oyun alan›n› terk ettikten ve hakem iflaret verdikten

sonra oyun alan›na girebilir.

• yedek oyuncu yaln›z orta alan izgisinden ve oyundaki bir duraklama s›ras›nda oyun

alan›na girebilir.

• oyuncu de、iflikli、i yedek oyuncu oyun alan›na girdikten sonra tamamlan›r.

• bu andan itibaren yedek oyuncu, oyuncu olur ve yerini ald›、› oyuncu de、ifltirilmifl oyuncu

haline gelir.

• de、ifltirilmifl oyuncu maa tekrar kat›lamaz.

• oyuna girsin veya girmesin btn yedek oyuncular ve de、ifltirilmifl oyuncular, hakemin

otorite ve karar yetkisine tabidir.

Kalecinin De、ifltirilmesi

Di、er oyunculardan herhangi biri:

• hakeme nceden haber verilmek,

• de、iflme oyunun durdu、u bir anda yap›lmak

flart› ile kalecisi ile yer de、ifltirebilir.

17

‹hlaller ve Cezalar

Bir yedek oyuncu ya da de、ifltirilmifl oyuncunun hakemin izni olmadan

sahaya girmesi durumunda:

• hakem oyunu durdurur.

(yedek ya da de、ifltirilmifl oyuncunun oyuna mdahalesi yoksa hemen de、il).

• hakem sportmenlik d›fl› davran›fl› nedeniyle oyuncuya ihtar verir ve

oyun alan›n› terk etmesini ister.

• e、er hakem oyunu durdurmuflsa rakip tak›m lehine, oyunun durdu、u s›rada topun

bulundu、u yerden bir endirekt serbest vurufl ile oyun yeniden bafllat›l›r

(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu).

E、er bir oyuncu, de、ifliklik yap›lmadan nce hakemin iznini almadan kaleci ile yer de、ifltirirse:

• hakem oyunun devam›na izin verir.

• hakem, top oyun d›fl› oldu、unda ilgili oyunculara ihtar verir.

Bu kural›n di、er btn ihlallerinde:

• ilgili oyunculara ihtar verilir.

• rakip tak›m oyuncusunun, oyunun durdu、u s›rada topun bulundu、u yerden bir endirekt

serbest vurufl yapmas› ile oyun yeniden bafllat›l›r

(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu).

Oyuncular ve Yedek Oyuncular›n ‹hrac›

Oyun bafllamadan nce ihra edilen bir oyuncunun yerine ismi bildirilmifl bir yedek oyuncu

al›nabilir.

E、er ismi bildirilmifl bir yedek oyuncu, ma›n bafllamas›ndan nce veya sonra ihra edilmiflse,

yerine baflka yedek oyuncu al›nmaz.

18

KURAL 4 – OYUNCULARIN G‹YS‹ VE GEREヌLER‹

Gvenlik

Bir oyuncu, kendisine veya bir baflka oyuncuya tehlikeli olabilecek herhangi bir giysi giymemeli

veya (her eflit tak›lar da dahil) gereler tafl›mamal›d›r.

Zorunlu Giysi ve Gereler

Bir oyuncunun giymek zorunda oldu、u temel giysi ve gereler afla、›daki ayr› paralar› kapsar:

• kollu bir forma veya gmlek (e、er i amafl›r› giyilmiflse kolun rengi forman›n veya

gmle、in kolunun ana rengi ile ayn› olmal›d›r).

• flort (flort alt› giysi kullan›lmas› durumunda bunlar flortlar›n ana rengi ile ayn› renkte

olmal›d›r).

• tozluklar,

• tekmelikler,

• futbol ayakkab›lar›.

Tekmelikler

• tozluklar ile tamamen rtlmelidir.

• uygun bir maddeden (lastik, plastik veya benzeri) yap›lmal›d›r.

• yeterli bir koruma sa、lamal›d›r.

Renkler

• iki tak›m, her birini di、erinden ve ayn› zamanda hakem ile yard›mc› hakemlerden ay›rt

edici renkte giyinmelidir.

• her bir kaleci kendisini di、er oyunculardan, hakem ve yard›mc› hakemlerden ay›rt edici

renkte giyinmelidir.

19

‹hlaller ve Cezalar

Bu kural›n herhangi bir ihlali halinde:

• oyunun durdurulmas› flart de、ildir.

• giysi ve gereleri uygun olmayan oyuncuya hakem taraf›ndan gerekli dzeltmeleri yapmas›

iin oyun alan›ndan ›kmas› bildirilir.

• oyuncu, e、er topun ilk oyun d›fl› oldu、u ana kadar uygun olmayan giysi ve gerelerini

dzeltmemiflse, topun ilk oyun d›fl› oldu、u anda oyun alan›ndan ›kar.

• giysi ve gerelerini dzeltmek iin oyun alan›ndan ›kan oyuncu, hakemin izni olmadan

oyun alan›na tekrar giremez.

• hakem, oyuncunun oyun alan›na girmesine izin vermeden nce giysi ve gerelerini

dzeltti、ini kontrol eder.

• oyuncu, yaln›z topun oyun d›fl› oldu、u anda oyuna girebilir.

Bu kural›n ihlalinden dolay› oyun alan›ndan ›kart›lan bir oyuncuya e、er hakemin izni olmadan

oyun alan›na tekrar girerse ihtar verilir.

Oyunun Tekrar Bafllamas›

E、er oyun hakem taraf›ndan ihtar vermek iin durdurulursa:

• oyun, hakemin oyunu durdurdu、u s›rada topun bulundu、u yerden, rakip tak›m›n bir

oyuncusu taraf›ndan yap›lan bir endirekt serbest vuruflla yeniden bafllat›l›r.

(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu).

20

KURAL 4 – OYUNCULARIN G‹YS‹ VE GEREヌLER‹

Uluslararas› Futbol Birli¤i Kurulu Kararlar›

Karar 1

Oyuncular, slogan veya reklam içeriyorsa formalar›n›n alt›ndaki iç çamafl›rlar›n› gösteremezler.

Giymek zorunda oldu¤u temel giysiler, herhangi bir politik, dini veya kiflisel ifadeler içermemelidir.

Formas›n› ç›kararak slogan veya reklâm gösteren oyuncular, müsabakay› organize eden kurulufl

taraf›ndan cezaland›r›lacakt›r. Giymek zorunda oldu¤u temel giysilerinde politik, dini veya kiflisel

sloganlar veya ifadeler tafl›yan oyuncunun tak›m› müsabakay› organize eden kurulufl veya FIFA

taraf›ndan cezaland›r›lacakt›r.

21

Hakemin Yetkisi

Her ma, oyun kurallar›n› uygulamada tam yetkili olarak atanan bir hakem taraf›ndan ynetilir.

Yetki ve Grevleri

Hakem,

• oyun kurallar›n› uygular,

• oyunu, yard›mc› hakemler ve varsa drdnc hakem ile iflbirli、i iinde ynetir,

• kullan›lan her topun Kural 2’de belirtilen zelliklere uygun olup olmad›、›n› kontrol eder,

• oyuncular›n giysilerinin Kural 4’te belirtilen zelliklere uygunlu、una karar verir,

• oyunun suresini belirler ve oyun ile ilgili kay›tlar›n› tutar,

• kurallar›n herhangi bir flekilde ihlalinde veya di、er bir sebepten gerekli

grrse, oyunu durdurur, geici olarak erteler veya tatil eder,

• herhangi bir harici mdahale halinde oyunu durdurur,

geici olarak erteler veya tatil eder,

• bir oyuncunun ciddi sakatland›、› kan›s›na var›rsa oyunu durdurur ve o oyuncunun oyun

alan›ndan ›kar›lmas›n› sa、lar, sakatlanan futbolcu oyun alan›na ancak oyun yeniden

bafllad›ktan sonra dnebilir,

• bir oyuncunun hafif sakatland›、› kan›s›na var›rsa oyunu top oyun d›fl› oluncaya kadar

devam ettirir,

• kanayan yaras› olan bir oyuncunun oyun alan›ndan ›kar›lmas›n› sa、lar. Bu oyuncu,

ancak hakemin kanaman›n durdu、una kanaat getirmesi halinde hakemin iflareti ile

oyun alan›na dnebilir,

• oyunu durdurmakla, ihlali yapan tak›ma bir avantaj sa、layaca、› hallerde oyunu devam

ettirir. Dflnd、 avantaj›n oluflmamas› halinde yap›lan ihlali cezaland›r›r,

• bir oyuncunun ayn› anda birden fazla ihlal yapt›、› durumlarda daha a、›r olan ihlali

cezaland›r›r,

• ihtar veya ihra gerektiren bir ihlali yapan oyuncuyu gerekli flekilde cezaland›r›r. Gerekeni

o anda yapmazsa, topun oyun d›fl› oldu、u ilk anda yapmal›d›r.

KURAL 5 – HAKEM

22

KURAL 5 – HAKEM

• sorumlu bir flekilde hareket etmeyen tak›m yetkililerini cezaland›r›r ve gerekirse oyun

alan›ndan ve evresinden uzaklaflt›r›r,

• kendisinin gremedi、i olaylarda, yard›mc› hakemlerin verdi、i bilgiye gre hareket eder,

• yetkili olmayan kiflilerin oyun alan›na girmemesini sa、lar,

• durmufl olan oyunu tekrar bafllat›r,

• oyunculara ve / veya tak›m yetkililerine ve ma ncesinde, ma s›ras›nda ve ma sonras›nda

meydana gelen olaylara karfl›n al›nan disiplin tedbirleri hakk›nda bilgi ieren ma raporunu

ilgili kurumlara verir.

Hakemin Kararlar›

Hakemin bir goln kabul edilip edilmemesi ve ma sonucu da dahil oyunla ilgili kararlar›

nihaidir.

Hakem, oyunu yeniden bafllatmam›fl veya ma› bitirmemifl olmas› kayd› ile, bir karar›n›

sadece yanl›fl oldu、unu fark etti、inde, yard›mc› hakem ya da drdnc hakemin tavsiyesi

zerine, kendi takdirine dayanarak de、ifltirebilir.

23

Uluslararas› Futbol Birli¤i Kurulu Kararlar›

Karar 1

Bir hakem (veya görevliyse bir yard›mc› hakem veya dördüncü hakem) afla¤›daki durumlardan

sorumlu tutulamaz:

Bir oyuncu, yönetici veya seyircinin herhangi bir flekilde yaralanmas›ndan veya sakatlanmas›ndan,

herhangi bir mala gelebilecek zararlardan,

Oyun kurallar›na dayal› olarak, hakemin bir maç› durdurmas›, oynatmas› veya yönetmesi ile ilgili

alaca¤› kararlar dolay›s›yla herhangi bir kifli, kulüp, flirket, dernek veya di¤er kurulufllar›n u¤rad›klar›

veya u¤rayacaklar› kay›plardan.

Bunun kapsam› içinde olanlar:

• oyun alan›n›n veya çevresinin durumu veya koflullar›ndan veya hava flartlar›ndan dolay› bir maç›n

oynan›p oynanmamas› ile ilgili alaca¤› karar,

• herhangi bir nedenle bir maç›n tatil edilmesi ile ilgili alaca¤› karar,

• bir oyunda kullan›lan bütün gereç ve malzemenin (kale direkleri, bayrak direkleri ve top dâhil)

durumu ile ilgili alaca¤› karar,

• bir oyunun seyirci müdahalesi veya tribünlerdeki olaylar dolay›s›yla durdurulup durdurulmamas›

ile ilgili alaca¤› karar,

• sakatlanan bir oyuncunun tedavi maksad› ile oyun alan›ndan ç›kar›lmas› için oyunun durdurulup

durdurulmamas› ile ilgili alaca¤› karar,

• sakatlanan bir oyuncunun tedavi maksad› ile oyun alan›ndan ç›kar›lmas›n› istemesi ve ›srar

etmesi ile ilgili alaca¤› karar,

• bir oyuncunun herhangi bir gereç veya giysisine izin verilip verilmemesi ile ilgili alaca¤› karar,

• oyun alan› çevresinde herhangi bir kimsenin (tak›m ve stad görevlileri, güvenlik personeli,

foto¤rafç›lar veya di¤er medya mensuplar› dâhil) bulunmas›na müsaade edilip edilmemesi (bu

konuda yetkili ise) ile ilgili alaca¤› karar,

• oyun kurallar›na göre verdi¤i veya FIFA, konfederasyon, ulusal federasyon veya lig yöntem ve

yönetmeliklerine göre oynanan bir maçtaki yetkilerine ba¤l› olarak verdi¤i herhangi bir karar.

24

KURAL 5 – HAKEM

Karar 2

Atand›¤› turnuva veya müsabakalarda dördüncü hakemin görev ve rolü Uluslararas› Futbol Birli¤i

Kurulu taraf›ndan onaylanan ve bu yay›nda yer alan rehberlere uygun olmal›d›r.

25

Grevler

Karar yetkisi hakemde olmak zere, grevi afla、›daki durumlar› iflaret etmek olan iki yard›mc›

hakem atan›r:

• topun ne zaman tamam›yla oyun alan›ndan ›kt›、›n›,

• hangi tak›m›n kfle vuruflu, kale vuruflu veya ta at›fl› yapaca、›n›,

• bir oyuncunun pozisyonu dolay›s› ile ne zaman ofsayt olarak cezaland›r›laca、›n›,

• oyuncu de、iflikli、i istendi、ini,

• hakemin gremedi、i fena hareketleri ve di、er olaylar›,

• pozisyona hakemden daha yak›n olduklar›nda meydana gelen ihlalleri (bu,

baz› zel durumlarda, ceza alan› iinde meydana gelen ihlalleri de kapsar),

• penalt› vurufllar›nda kalecinin topa vurulmadan nce ileri hareket etti、ini ve

topun gol izgisini geti、ini.

Yard›m

Yard›mc› hakemler, hakemin ma› oyun kurallar›na gre ynetmesine yard›mc› olurlar. Baz›

durumlarda 9,15 m. mesafenin kontrol iin oyun alan›na girebilirler.

Bir yard›mc› hakemin gereksiz mdahale veya yak›fl›ks›z hareketleri oldu、unda, hakem onun

grevine son verecek ve durumu yetkili kurumlara rapor edecektir.

KURAL 6 - YARDIMCI HAKEMLER

26

KURAL 7 – MAヌIN SワRES‹

Oyunun Devreleri

Hakem ve oynayan iki tak›m aralar›nda baflka flekilde anlaflmam›fllarsa bir oyun 45’er dakikal›k

iki eflit devreden oluflur. Oyunun devre srelerini de、ifltirme karar› (rne、in, havan›n kararmas›

yznden 40’ar dakikal›k iki devreye indirmek) oyun bafllamadan nce verilmeli ve msabaka

ynetmeliklerine uygun olmal›d›r.

Devre Aras› Sre

Oyuncular›n devre aras› dinlenmeye haklar› vard›r.

Devre aras› sre 15 dakikay› aflmamal›d›r.

Msabaka ynetmeliklerinde devre aras› sre belirtilmelidir.

Devre aras› sre ancak hakemin izni ile de、ifltirilebilir.

Kay›p Zaman ‹in Ek Sre

Afla、›daki durumlar nedeniyle kaybolan sre ait oldu、u devreye eklenecektir:

• oyuncu de、ifliklikleri,

• oyuncu sakatlanmalar›n›n de、erlendirilmesi,

• sakatlanan oyuncular›n tedavi iin oyun alan›ndan ›kar›lmalar›,

• zaman geirilmesi,

• herhangi bir di、er neden dolay›s›yla.

Eklenecek sre hakemin takdirine ba、l›d›r.

Penalt› Vuruflu

Bir penalt› vuruflu yap›lacak ya da tekrar edilecekse, o yar›n›n sresi penalt› vuruflu

tamamlanana kadar uzat›l›r.

Ma›n Tatil Edilmesi

Msabaka ynetmelikleri aksini belirtmedi、i srece tatil edilen malar yeniden oynan›r.

KURAL 8 – OYUNUN BAfiLAMASI VE TEKRAR BAfiLAMASI

27

Bafllama Vuruflundan ヨnce

Para at›fl› yap›l›r ve at›fl› kazanan tak›m birinci yar›da hcum edece、i kaleyi seer.

Di、er tak›m oyunun bafllama vuruflunu yapar.

Para at›fl›n› kazanan tak›m ikinci yar›da bafllama vuruflunu yapar.

Ma›n ikinci yar›s›nda tak›mlar kalelerini de、ifltirip di、er kaleye hcum ederler.

Bafllama Vuruflu

Oyunu bafllatmak veya tekrar bafllatmak iin yap›lan bafllama vuruflu:

• ma bafllang›c›nda,

• bir gol at›ld›ktan sonra,

• ma›n ikinci yar›s›n›n bafllang›c›nda,

• e、er oynan›rsa, her iki uzatma devresinin bafllang›c›nda yap›l›r.

Bafllama vuruflundan do、rudan do、ruya bir gol yap›labilir.

Yntem

• btn oyuncular kendi yar› alanlar›nda bulunur,

• bafllama vuruflunu yapan tak›m›n rakipleri top oyuna girinceye kadar toptan en az

9.15 m. (10 yarda) uzakta olurlar,

• top orta noktada hareketsiz bir flekilde durur,

• hakem iflaret verir,

• top, vurufl yap›l›p ileri do、ru hareket etti、i anda oyunda olur,

• vuruflu yapan oyuncu, top bir baflka oyuncuya dokunmadan nce topa ikinci kez

dokunamayacakt›r.

Bir tak›m›n kazand›、› her golden sonra bafllama vuruflu di、er tak›m taraf›ndan yap›lacakt›r.

28

KURAL 8 – OYUNUN BAfiLAMASI VE TEKRAR BAfiLAMASI

‹hlaller ve Cezalar

Vuruflu yapan oyuncu, top bir baflka oyuncuya dokunmadan nce topa ikinci kez dokunursa:

• rakip tak›m lehine ihlalin yap›ld›、› yerden bir endirekt serbest vurufl verilir.

(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu).

Bafllama vuruflu ynteminin herhangi bir baflka surette ihlali durumunda:

• vurufl tekrar edilir.

Hakem At›fl›

Top oyundayken, oyunun oyun kurallar›nda belirtilmeyen herhangi bir nedenle geici olarak

durdurulmas› halinde, oyun bir hakem at›fl› ile yeniden bafllat›l›r.

Yntem

Oyun kale alan› ierisinde durdurulmad›、› srece, hakem oyunu, topun oyun durduruldu、u

anda bulundu、u yerden topu yere b›rakarak bafllat›r; oyunun kale alan› iinde geici olarak

durdurulmas› halinde, oyunu tekrar bafllatmak iin yap›lacak hakem at›fl›, oyun durdu、u

anda topun bulundu、u yere en yak›n kale izgisine paralel kale alan› izgisi zerindeki bir

noktadan yap›l›r.

Top yere de、di、inde oyun tekrar bafllam›fl olacakt›r.

‹hlaller ve Cezalar

Hakem at›fl›, afla、›daki hallerde tekrarlanacakt›r:

• top yere de、meden nce bir oyuncu topa dokunursa,

• top, yere de、dikten sonra, hi bir oyuncuya de、meden oyun alan› d›fl›na ›karsa.

KURAL 9 – TOPUN OYUNDA VE OYUN DIfiINDA OLMASI

29

Topun Oyun D›fl›nda Olmas›

Top afla、›daki hallerde oyun d›fl›d›r:

• top kale izgisini veya ta izgisini havadan veya yerden tamamen geti、i zaman,

• oyun hakem taraf›ndan durduruldu、u zaman.

Topun Oyunda Olmas›

Top flu durumlar da dahil olmak zere di、er tm zamanlarda oyundad›r:

• kale dire、ine, st dire、e veya kfle bayrak dire、ine arp›p, dnerek oyun alan› iinde kal›rsa,

• oyun alan› iinde bulunduklar› s›rada hakeme veya yard›mc› hakeme arp›p dnerse.

30

KURAL 10 - GOL YAPMA YヨNTEM‹

Gol Yapma

Bir gol, gol atan tak›m›n gol ncesi oyun kurallar›n› ihlal etmemifl olmas› flart›yla, topun

tamam›n›n kale direkleri aras›ndan ve st dire、in alt›ndan kale izgisini gemesi ile yap›l›r.

Kazanan Tak›m

Bir mata daha fazla gol atan tak›m ma› kazanm›fl say›l›r. Her iki tak›m›n eflit say›da gol

atm›fl olmas› veya hi gol at›lmam›fl olmas› durumunda ise ma berabere sonulanm›fl olur.

Msabaka Ynetmeli、i

Msabaka Ynetmeliklerinin bir ma ya da rvanfl malar› sonras›nda mutlaka kazanan bir

tak›m›n olmas›n› gerektirmesi durumunda,kazanan tak›m› belirlemek iin sadece Uluslararas›

Futbol Birli、i Kurulu (IFAB) taraf›ndan onaylanan afla、›daki usullere izin verilir:

• deplasmanda at›lan goller yntemi,

• uzatma devreleri,

• penalt› noktas›ndan yap›lan vurufllar.

KURAL 11 – OFSAYT

31

Ofsayt Pozisyonu

Sadece ofsayt pozisyonunda bulunmak bir ihlal de、ildir.

Bir oyuncu e、er:

• rakip kale izgisine toptan ve sondan ikinci rakip oyuncudan daha yak›n ise ofsayt

pozisyonundad›r.

Bir oyuncu e、er:

• kendi yar› alan›nda ise, veya

• sondan ikinci rakip oyuncu ile ayn› hizada ise, veya

• son iki rakip oyuncu ile ayn› hizada ise,

ofsayt pozisyonunda de、ildir.

‹hlal

Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu, topun tak›m arkadafl›na dokundu、u veya tak›m arkadafl›n›n

topla oynad›、› anda hakemin kanaatine gre:

• oyuna mdahale ederek, veya

• rakibe mdahale ederek, veya

• bulundu、u pozisyondan avantaj elde ederek

aktif oyuna dahil olursa ofsayt olarak cezaland›r›l›r.

‹hlal Olmamas›

Oyuncunun topu do、rudan do、ruya

• kale vuruflundan, veya

• ta at›fl›ndan, veya

• kfle vuruflundan

almas› durumunda bir ofsayt ihlali yoktur.

‹hlaller ve Cezalar

Bir ofsayt ihlali durumunda hakem, rakip tak›m lehine ihlalin yap›ld›、› yerden bir endirekt

serbest vurufl verir (bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu).

32

KURAL 12 - FAULLER VE FENA HAREKETLER

Fauller ve Fena Hareketler afla¤›daki flekillerde cezaland›r›l›r:

Direkt Serbest Vurufl

Bir oyuncunun afla¤›daki yedi ihlalden birini hakemin kanaatince dikkatsiz, kontrolsüz veya

afl›r› güç kullanarak yapmas› durumunda rakip tak›m lehine bir direkt serbest vurufl verilir:

• rakibe tekme atarsa veya tekme atmaya teflebbüs ederse,

• rakibi çelmelerse veya çelmelemeye teflebbüs ederse,

• rakibin üzerine s›çrarsa,

• rakibe flarj yaparsa,

• rakibe vurursa veya vurmaya teflebbüs ederse,

• rakibini iterse,

• rakibe ayakla müdahale (tackle) ederse.

Ayr›ca, oyuncunun afla¤›daki üç ihlalden birini yapmas› halinde rakip tak›m lehine bir direkt

serbest vurufl verilir:

• rakibini tutarsa,

• rakibine tükürürse,

• bilerek topa elle müdahalede bulunursa (kendi ceza alan›ndaki kaleci hariç).

Direkt serbest vurufl ihlalin oldu¤u yerden yap›l›r (bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu).

Penalt› Vuruflu

E¤er yukar›da belirtilen on ihlalden birisi bir oyuncu taraf›ndan kendi ceza alan› içinde yap›l›rsa,

topun oyunda olmas› kofluluyla, topun pozisyonuna bak›lmaks›z›n bir penalt› vuruflu verilir.

33

Endirekt Serbest Vurufl

Kalecinin kendi ceza alan›nda afla、›daki drt ihlalden birini yapmas› halinde rakip tak›m

lehine bir endirekt serbest vurufl verilir:

• topu oyuna b›rakmadan nce eliyle alt› saniyeden daha uzun sre kontrol ederse,

• topu oyuna b›rakt›ktan sonra, top baflka bir oyuncuya de、meden nce topa tekrar

eliyle dokunursa,

• tak›m arkadafl› taraf›ndan ayakla bilerek kendisine verilen topa eliyle dokunursa,

• tak›m arkadafl›n›n ta at›fl›ndan do、rudan gelen topa eliyle dokunursa.

Bir oyuncunun hakemin kanaat›na gre afla、›daki ihlallerden birini yapmas› halinde rakip

tak›m lehine bir endirekt serbest vurufl verilir:

• tehlikeli bir tarzda oynarsa,

• rakibinin ilerlemesine mani olursa,

• kalecinin elindeki topu oyuna sokmas›na engel olursa,

• daha nce Kural 12’de belirtilmeyen bir nedenden dolay› oyuncunun ihtar veya

ihra edilmesi iin oyunun durdurulmas›na neden olan bir ihlalde bulunursa.

Endirekt serbest vurufl ihlalin oldu、u yerden yap›l›r

(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu).

34

KURAL 12 - FAULLER VE FENA HAREKETLER

Disiplin Cezalar›

Bir oyuncuya, yedek oyuncuya ya da de、ifltirilmifl oyuncuya ihtar verildi、ini belirtmek amac›yla

sar› kart kullan›l›r.

Bir oyuncu, yedek oyuncu ya da de、ifltirilmifl oyuncunun ihra edildi、ini belirtmek amac›yla

k›rm›z› kart kullan›l›r.

Yaln›zca bir oyuncuya, yedek oyuncuya veya de、ifliklikle oyundan ›kan oyuncuya k›rm›z› veya

sar› kart gsterilebilir.

Hakem, oyun alan›na girdi、i andan bitifl dd、 sonras›nda oyun alan›n› terk edinceye kadar

disiplin cezas› verme yetkisine sahiptir.

Bir oyuncu oyun alan› iinde veya d›fl›nda rakibe, tak›m arkadafl›na, hakeme, yard›mc› hakeme

veya herhangi bir di、er kifliye karfl› ihtar veya ihra gerektiren bir ihlal yaparsa ihlalin flekline

gre cezaland›r›l›r.

‹htar Verilecek Haller

E、er bir oyuncu, afla、›daki yedi ihlalden birini yaparsa ihtar verilip sar› kart gsterilir:

• sportmenli、e ayk›r› davran›fltan sulu ise,

• hakeme veya hakemin kararlar›na szle veya hareketle itiraz ederse,

• oyun kurallar›n› devaml› ihlal ederse,

• oyunun tekrar bafllamas›n› geciktirirse,

• oyun bir kfle vuruflu, serbest vurufl veya ta at›fl› ile tekrar bafllarken

gerekli mesafeye a›lmaz ise,

• hakemin izni olmaks›z›n oyun alan›na ilk kez girer veya tekrar girerse,

• hakemin izni olmaks›z›n oyun alan›n› kas›tl› olarak terk ederse.

35

Yedek bir oyuncu ya da de、ifltirilmifl bir oyuncu, afla、›daki ihlallerden birini yaparsa, hakem

taraf›ndan ihtar verilip sar› kart gsterilir:

• sportmenlik d›fl› davran›fllarda bulunursa,

• szle ya da hareketle itiraz ederse,

• oyunun tekrar bafllamas›n› geciktirirse.

‹hra Verilecek Haller

E、er bir oyuncu, yedek bir oyuncu ya da de、ifltirilmifl bir oyuncu afla、›daki yedi ihlalden birini

yaparsa k›rm›z› kart gsterilip oyundan ihra edilir:

• ciddi faull oyundan sulu ise,

• fliddetli hareketten sulu ise,

• rakibe veya bir baflkas›na tkrrse,

• topla bilerek elle oynay›p rakip tak›m›n bariz goln veya gol atma flans›n› nlerse

(kendi ceza alan›ndaki kaleci hari),

• kaleye do、ru ilerleyen rakibin bariz gol atma flans›n› serbest vurufl veya

penalt› vuruflu gerektiren bir ihlal ile nlerse,

• sald›rgan, hakaret edici veya kfrl bir flekilde konuflursa ve / veya bafl ve

el kol hareketleri yaparsa,

• ayn› mata ikinci bir ihtar al›rsa.

‹hra edilen oyuncu, yedek oyuncu ya da yedek oyuncu ile de、ifltirilen oyuncu oyun alan›n›n

evresini ve teknik alan› terk etmelidir.

36

KURAL 13 – SERBEST VURUfiLAR

Serbest Vurufl ヌeflitleri

Serbest vurufllar direkt veya endirekttir.

Direkt Serbest Vurufl

Topun Kaleye Girmesi

• e、er, bir direkt serbest vurufl do、rudan do、ruya rakibin kalesine girerse, gol verilir.

• e、er, bir direkt serbest vurufl do、rudan do、ruya tak›m›n kendi kalesine girerse

rakip tak›m lehine bir kfle vuruflu verilir.

Endirekt Serbest Vurufl

‹flareti

Hakem bir endirekt serbest vuruflu, kolunu bafl›n›n stnden yukar› do、ru kald›rarak iflaret

eder. Vurufl yap›l›p top baflka bir oyuncuya de、inceye veya oyun d›fl› kal›ncaya kadar kolunu

bu durumda tutar.

Topun Kaleye Girmesi

Ancak topun kaleye girmeden nce bir baflka oyuncuya dokunmas› halinde gol olabilir.

• e、er, bir endirekt serbest vuruflta topun do、rudan do、ruya rakibin kalesine girmesi

halinde bir kale vuruflu verilir.

• e、er bir endirekt serbest vuruflta topun do、rudan do、ruya tak›m›n kendi kalesine girmesi

halinde rakip tak›m lehine kfle vuruflu verilir.

Yntem

Hem direkt hem de endirekt serbest vurufllarda, vurufl yap›l›rken top hareketsiz durmal› ve

vuruflu yapan oyuncu baflka bir oyuncu dokunmadan nce topa dokunmamal›d›r.

37

Serbest Vuruflun Pozisyonu

Ceza alan› içinde serbest vurufl

Savunan tak›m lehine direkt veya endirekt serbest vurufl:

• btn rakip oyuncular toptan en az 9.15 m. (10 yarda) uzakta bulunmal›d›r,

• btn rakip oyuncular top oyuna girinceye kadar ceza alan› d›fl›nda kalmal›d›r,

• top, do、rudan do、ruya ayakla vurularak ceza alan› d›fl›na ›k›nca oyuna girmifl olur,

• kale alan› iinde verilen bir serbest vurufl, kale alan›n›n iinde herhangi bir yerden

yap›labilir.

Hücum eden tak›m lehine endirekt serbest vurufl:

• btn rakip oyuncular, kendi kale direkleri aras›ndaki kale izgisi stnde bulunmalar›

d›fl›nda, top oyuna girinceye kadar toptan en az 9.15 m. (10 yarda) uzakta bulunmal›d›rlar,

• top, vurufl yap›l›p hareket etti、i anda oyundad›r,

• kale alan› iindeki bir endirekt serbest vurufl, kale izgisine paralel olan kale alan›

izgisi stndeki ihlalin yap›ld›、› yere en yak›n noktas›ndan yap›l›r.

Ceza alan› d›fl›nda serbest vurufl:

• btn rakip oyuncular top oyuna girinceye kadar en az 9.15 m. (10 yarda) uzakta bulunurlar,

• top, vurufl yap›l›p hareket etti、i anda oyundad›r,

• serbest vurufl ihlalin yap›ld›、› yerden veya ihlalin yap›ld›、› anda topun bulundu、u yerden

yap›l›r (ihlale gre).

38

KURAL 13 – SERBEST VURUfiLAR

‹hlaller ve Cezalar

E、er bir serbest vurufl s›ras›nda rakip oyuncu topa gerekli mesafeden daha yak›nsa:

• vurufl tekrarlan›r.

E、er, savunan tak›m taraf›ndan kendi ceza alan› iinden yap›lan bir serbest vuruflta top,

do、rudan do、ruya ceza alan› d›fl›na gnderilmemiflse:

• vurufl tekrarlan›r.

Kaleciden baflka bir oyuncu taraf›ndan yap›lan serbest vurufl

E、er, top oyuna girdikten sonra, vuruflu yapan oyuncu (elle oynamas› hari), top baflka bir

oyuncuya de、meden nce topa ikinci kez dokunursa:

• ihlalin yap›ld›、› yerden rakip tak›m lehine bir endirekt serbest vurufl verilir

(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu).

E、er, top oyuna girdikten sonra, vuruflu yapan oyuncu baflka bir oyuncuya dokunmadan nce

bilerek topla elle oynarsa:

• ihlalin yap›ld›、› yerden rakip tak›m lehine bir direkt serbest vurufl verilir

(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu),

• e、er ihlal, vuruflu yapan oyuncunun ceza alan› iinde olmuflsa bir penalt› vuruflu verilir.

39

Kaleci taraf›ndan yap›lan serbest vurufl

E、er, top oyuna girdikten sonra, kaleci (elle oynamas› d›fl›nda), baflka bir oyuncuya dokunmadan

nce topa ikinci kez dokunursa:

• ihlalin yap›ld›、› yerden rakip tak›m lehine bir endirekt serbest vurufl verilir

(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu),

E、er, top oyuna girdikten sonra ve baflka bir oyuncuya dokunmadan nce, kaleci bilerek topla

elle oynarsa:

• ihlal kalecinin ceza alan› d›fl›nda yap›lm›flsa, yap›ld›、› yerden rakip tak›m lehine bir

direkt serbest vurufl verilir (bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu),

• ihlal kalecinin ceza alan› iinde yap›lm›flsa, yap›ld›、› yerden rakip tak›m lehine bir endirekt

serbest vurufl verilir (bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu).

40

KURAL 14 - PENALTI VURUfiU

Bir penalt› vuruflu, top oyunda iken, cezas› direkt serbest vurufl olan on ihlalden birini kendi

ceza alan› iinde yapan bir tak›m›n aleyhine verilir.

Bir penalt› vuruflundan do、rudan do、ruya bir gol yap›labilir.

Her iki devrenin sonunda veya uzatma devrelerinin sonunda verilen bir penalt› vuruflu iin

gerekli sre verilir.

Top ve Oyuncular›n Pozisyonu

Top:

• penalt› noktas›na konur.

Vuruflu yapacak oyuncu:

• a›ka belirlenir.

Savunmadaki kaleci:

• vurufl yap›l›ncaya kadar kale direkleri aras›nda kendi kale izgisi zerinde

yz vuruflu yapacak oyuncuya dnk durumda bulunur.

Di、er btn oyuncular:

• oyun alan› iinde,

• ceza alan› d›fl›nda,

• penalt› noktas›n›n gerisinde,

• penalt› noktas›ndan en az 9.15 m. (10 yarda) mesafede bulunurlar.

41

Yntem

• oyuncular bu kural do、rultusunda pozisyonlar›n› ald›ktan sonra hakem, penalt› vuruflunun

yap›lmas› iin iflaret verir,

• vuruflu yapan oyuncu topu ileri do、ru vurmal›d›r,

• vuruflu yapan oyuncu, top baflka bir oyuncuya dokunmadan nce topla ikinci kez oynayamaz,

• top, vurufl yap›l›p ileri do、ru hareket etti、i anda oyundad›r.

Oyunun normal sresi iinde veya penalt› vuruflunun yap›labilmesi veya tekrarlanmas› iin

devre sonunda ya da sre sonunda verilen ek srede bir penalt› vuruflu kullan›ld›、›nda:

• top kale direklerinden herhangi birine ya da her ikisine ve/veya st direk ve/veya kaleciye

dokunduktan sonra, kale direkleri aras›ndan ve st dire、in alt›ndan geerse gol yap›lm›fl

say›l›r.

Penalt› vuruflunun ne zaman tamamland›、›na hakem karar verir.

42

KURAL 14 - PENALTI VURUfiU

‹hlaller ve Cezalar

E¤er hakem bir penalt›n›n at›lmas› için iflaret verdikten sonra ve top oyuna girmeden önce

afla¤›daki durumlardan birisi olursa:

Vuruflu yapan oyuncu oyun kurallar›n› ihlal ederse:

• hakem vurufla izin verir,

• top kaleye girerse vurufl tekrarlan›r,

• top kaleye girmezse, hakem oyunu durdurur ve savunma yapan tak›m lehine ihlalin

oldu、u yerden bir endirekt serbest vuruflla oyunu tekrar bafllat›r.

Kaleci oyun kurallar›n› ihlal ederse:

• hakem vurufla izin verir,

• top kaleye girerse gol yap›lm›fl olur,

• top kaleye girmezse vurufl tekrarlan›r.

Vuruflu yapan›n tak›m arkadafl› oyun kurallar›n› ihlal ederse:

• hakem vurufla izin verir,

• top kaleye girerse vurufl tekrarlan›r,

• top kaleye girmezse, hakem oyunu durdurur ve savunma yapan tak›m lehine ihlalin

oldu、u yerden bir endirekt serbest vuruflla oyunu tekrar bafllat›r.

Kalecinin tak›m arkadafl› oyun kurallar›n› ihlal ederse:

• hakem vurufla izin verir,

• top kaleye girerse, gol yap›lm›fl olur,

• top kaleye girmezse, vurufl tekrarlan›r.

Hem savunma yapan hem de hcum eden tak›m›n birer oyuncusu oyun kurallar›n› ihlal

ederse:

• vurufl tekrarlan›r.

43

Penalt› vuruflu yap›ld›ktan sonra, e¤er:

Vuruflu yapan oyuncu (elle oynamas› d›fl›nda), top baflka bir oyuncuya dokunmadan nce

topa ikinci kez dokunursa:

• ihlalin yap›ld›、› yerden rakip tak›m lehine bir endirekt serbest vurufl verilir

(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu).

Vuruflu yapan oyuncu, top baflka bir oyuncuya dokunmadan nce bilerek topla elle oynarsa:

• ihlalin yap›ld›、› yerden rakip tak›m lehine bir direkt serbest vurufl verilir

(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu).

Top ileri do、ru hareket ederken bir d›fl etkene dokunursa:

• vurufl tekrarlan›r.

Top kaleciden, st direkten veya direklerden geri dndkten sonra bir d›fl etkene dokunursa:

• hakem oyunu durdurur,

• topa dokunan d›fl etken kale alan› ierisinde olmad›、› srece, oyun d›fl etkenin topa

dokundu、u yerden bir hakem at›fl› ile tekrar bafllat›l›r. Topa dokunan d›fl etkenin kale

alan› ierisinde olmas› durumunda, oyunu tekrar bafllatmak iin yap›lacak hakem at›fl›,

oyun durdu、u anda topun bulundu、u yere en yak›n kale izgisine paralel kale alan› izgisi

zerindeki bir noktadan yap›l›r.

44

KURAL 15 - TAヌ ATIfiI

Ta at›fl›, oyunu tekrar bafllatma yntemidir.

Ta at›fl›, topun tamam› havadan veya yerden, ta izgisini geti、i zaman, topun ta izgisini

geti、i yerden, topa son dokunan oyuncunun rakibi taraf›ndan yap›l›r.

Ta at›fl›ndan do、rudan do、ruya bir gol yap›lamaz.

Yntem

Ta at›fl›n›n yap›ld›、› anda, at›fl› yapan oyuncu:

• vcudunun cephesi ile oyun alan›na do、ru dner,

• her iki aya、› veya ayaklar›n›n bir k›sm› ile ta izgisine veya ta izgisinin d›fl›nda

yere basar,

• her iki elini kullan›r,

• topu, bafl›n›n arkas›ndan ve zerinden atar,

• topu, oyun alan›n› terk etti、i noktadan atar.

Tm rakip oyuncular, ta at›fl›n›n yap›ld›、› noktadan en az 2 metre (2 yarda) geride durmal›d›rlar.

Top oyun alan›na girer girmez oyunda olur.

Tac› atan, top baflka bir oyuncuya dokunmadan nce topa tekrar dokunamaz.

‹hlaller ve Cezalar

Taç at›fl› kaleciden baflka bir oyuncu taraf›ndan yap›l›rsa:

Top oyuna girdikten sonra, tac› atan (elle oynamas› d›fl›nda), top baflka bir oyuncuya dokunmadan

nce, topa ikinci kez dokunursa:

• ihlalin yap›ld›、› yerden rakip tak›m lehine bir endirekt serbest vurufl verilir

(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu).

45

Top oyuna girdikten sonra ve baflka bir oyuncuya dokunmadan nce, tac› atan bilerek topa

elle mdahalede bulunursa:

• ihlalin yap›ld›、› yerden rakip tak›m lehine bir direkt serbest vurufl verilir

(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu),

• ihlal, tac› atan›n ceza alan› iinde yap›ld›ysa bir penalt› vuruflu verilir.

Taç at›fl› kaleci taraf›ndan yap›l›rsa:

Top oyuna girdikten sonra, kaleci (elle oynamas› d›fl›nda), top baflka bir oyuncuya dokunmadan

nce, topa ikinci kez dokunursa:

• ihlalin yap›ld›、› yerden rakip tak›m lehine bir endirekt serbest vurufl verilir

(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu).

E、er, top oyuna girdikten sonra ve baflka bir oyuncuya dokunmadan nce, kaleci bilerek topu

elle oynarsa:

• ihlal kalecinin ceza alan› d›fl›nda yap›lm›flsa, yap›ld›、› yerden rakip tak›m lehine bir direkt

serbest vurufl verilir (bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu),

• ihlal kalecinin ceza alan› iinde yap›lm›flsa, yap›ld›、› yerden rakip tak›m lehine bir endirekt

serbest vurufl verilir (bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu).

E、er, bir rakip oyuncu tac› atan oyuncuyu sportmence olmayan flekilde flafl›rt›r veya engellerse:

• sportmenli、e ayk›r› davran›fl›ndan dolay› ihtar verilir.

Bu kural›n di、er herhangi bir flekilde ihlalinden sonra:

• ta at›fl› rakip tak›m›n bir oyuncusu taraf›ndan yap›l›r.

46

KURAL 16 - KALE VURUfiU

Kale vuruflu oyunu tekrar bafllatma yntemidir.

Bir kale vuruflu, topun tamam›, en son hcum eden tak›m›n bir oyuncusuna dokunduktan

sonra havadan veya yerden ve Kural 10’a gre yap›lm›fl nizami bir gol d›fl›nda, kale izgisini

geince verilir.

Kale vuruflundan sadece rakip tak›m›n kalesine do、rudan do、ruya bir gol yap›labilir.

Yntem

• vurufl, savunan tak›m›n kale alan› iindeki herhangi bir noktadan yap›l›r,

• rakip oyuncular, top oyuna girinceye kadar ceza alan› d›fl›nda dururlar,

• vuruflu yapan, top bir baflka oyuncuya dokunmadan nce topla ikinci kez oynayamaz,

• top, do、rudan do、ruya ceza alan› d›fl›na ›k›nca oyuna girmifl olur.

‹hlaller ve Cezalar

E、er kale vuruflunda top do、rudan do、ruya ceza alan› d›fl›na ›kmam›flsa:

• vurufl tekrarlan›r.

Kaleciden baflka bir oyuncu taraf›ndan yap›lan kale vuruflunda:

Top oyuna girdikten sonra, vuran oyuncu (elle oynamas› d›fl›nda), top bir baflka oyuncuya

dokunmadan nce, topa ikinci kez dokunursa:

• ihlalin yap›ld›、› yerden rakip tak›m lehine bir endirekt serbest vurufl verilir

(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu).

E、er, top oyuna girdikten sonra ve baflka bir oyuncuya dokunmadan nce, vuruflu yapan

oyuncu bilerek topla elle oynarsa:

• ihlalin yap›ld›、› yerden rakip tak›m lehine bir direkt serbest vurufl verilir

(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu),

• ihlal, vuruflu yapan›n ceza alan› iinde yap›ld›ysa bir penalt› vuruflu verilir.

47

Kaleci taraf›ndan yap›lan kale vuruflunda:

E、er, top oyuna girdikten sonra, kaleci (elle oynamas› d›fl›nda), top baflka bir oyuncuya

dokunmadan nce, topa ikinci kez dokunursa:

• ihlalin yap›ld›、› yerden rakip tak›m lehine bir endirekt serbest vurufl verilir

(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu).

E、er, top oyuna girdikten sonra ve baflka bir oyuncuya dokunmadan nce, kaleci bilerek topla

elle oynarsa:

• ihlal kalecinin ceza alan› d›fl›nda yap›lm›flsa, yap›ld›、› yerden rakip tak›m lehine bir

direkt serbest vurufl verilir (bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu),

• ihlal kalecinin ceza alan› iinde yap›lm›flsa, yap›ld›、› yerden rakip tak›m lehine endirekt

serbest vurufl verilir (bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu).

Bu kural›n herhangi bir baflka ihlalinde:

• vurufl tekrarlan›r.

48

KURAL 17 - KヨfiE VURUfiU

Kfle vuruflu, oyunu tekrar bafllatma yntemidir.

Topun tamam›, en son, savunma yapan tak›m›n bir oyuncusuna dokunduktan sonra havadan

veya yerden ve Kural 10’a gre yap›lm›fl nizami bir gol d›fl›nda, kale izgisini geince kfle

vuruflu verilir.

Kfle vuruflundan sadece rakip tak›m›n kalesine do、rudan do、ruya bir gol yap›labilir.

Yntem

• top, topun kale izgisini geti、i noktaya en yak›n kfle bayrak dire、inin kfle yay› iine

konur,

• bayrak dire、i yerinden oynat›lamaz,

• rakip oyuncular, top oyuna girinceye kadar, kfle yay›ndan en a z 9.15 m. (10 yarda) uzakta

bulunurlar,

• vurufl, hcum eden tak›m›n bir oyuncusu taraf›ndan yap›l›r,

• top, vurufl yap›l›p hareket edince oyuna girmifl olur,

• vuruflu yapan oyuncu, top bir baflka oyuncuya dokunmadan nce topla ikinci kez oynayamaz.

‹hlaller ve Cezalar

Köfle vuruflu kaleciden baflka bir oyuncu taraf›ndan yap›l›rsa:

E、er, top oyuna girdikten sonra, vuruflu yapan oyuncu (elle oynamas› d›fl›nda), top bir baflka

oyuncuya dokunmadan nce, topa ikinci kez dokunursa:

• ihlalin yap›ld›、› yerden rakip tak›m lehine bir endirekt serbest vurufl verilir

(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu).

E、er top oyuna girdikten sonra ve baflka bir oyuncuya dokunmadan nce, vuruflu yapan

bilerek topla elle oynarsa:

• ihlalin yap›ld›、› yerden rakip tak›m lehine bir direkt serbest vurufl verilir

(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu),

• e、er ihlal, vuruflu yapan›n ceza alan› iinde yap›ld›ysa bir penalt› vuruflu verilir.

49

Köfle vuruflu kaleci taraf›ndan yap›l›rsa:

E、er, top oyuna girdikten sonra, kaleci (elle oynamas› d›fl›nda), top baflka bir oyuncuya

dokunmadan nce, topa ikinci kez dokunursa:

• ihlalin yap›ld›、› yerden rakip tak›m lehine bir endirekt serbest vurufl verilir

(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu).

E、er top oyuna girdikten sonra ve baflka bir oyuncuya dokunmadan nce, kaleci bilerek topu

elle oynarsa:

• ihlal kalecinin ceza alan› d›fl›nda yap›lm›flsa, yap›ld›、› yerden rakip tak›m lehine bir direkt

serbest vurufl verilir (bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu),

• ihlal kalecinin ceza alan› iinde yap›lm›flsa, yap›ld›、› yerden rakip tak›m lehine bir endirekt

serbest vurufl verilir (bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu).

Bu kural›n herhangi di、er bir flekilde ihlalinde:

• vurufl tekrarlan›r.

50

RヨVANfiLI MAヌLAR DA DAH‹L MAヌIN GAL‹B‹N‹ BEL‹RLEME YヨNTEMLER‹

Deplasmanda at›lan gol say›s›, uzatma devreleri ve penalt› noktas›ndan yap›lan vurufllar,

msabaka ynetmeliklerinin bir ma›n, (rvanfll› malar da dahil) berabere bitmesinden

sonra galip tak›m›n belirlenmesi iin ngrd、 yntemlerdir.

Deplasmanda At›lan Goller

Msabaka ynetmelikleri tak›mlar›n birbiriyle kendi evinde ve deplasmanda oynamalar›n›

flart kofltu、unda ikinci matan sonra at›lan gollerin eflit olmas› halinde, rakip tak›m›n sahas›nda

at›lan her bir gol iki gol say›lacakt›r.

Uzatma Devreleri

Msabaka ynetmelikleri, 15 dakikay› gememek zere iki eflit uzatma devresinin oynanmas›n›

flart koflabilir. Bu durumda Kural 8’in hkmleri uygulanacakt›r.

Penalt› Noktas›ndan Yap›lan Vurufllar

Yntem

• Hakem, vurufllar›n yap›laca、› kaleyi seer,

• Hakem para at›fl› yapar ve at›fl› kazanan tak›m›n kaptan› ilk vuruflu veya ikinci vuruflu

yapmaya karar verir,

• Hakem yap›lan vurufllar›n kayd›n› tutar,

• Afla、›daki durumlara ba、l› olarak, her tak›m 5’er vurufl yapar,

• Vurufllar tak›mlar aras›nda s›ra ile yap›l›r,

• E、er, her iki tak›m 5’er vuruflu tamamlamadan tak›mlardan birisi di、er tak›m›n 5 vuruflu

tamamlasa dahi yapamayaca、› kadar gol yapm›flsa vurufllara son verilir,

• E、er, her iki tak›m da 5’er vurufl yapt›ktan sonra eflit say›da gol yapm›fl veya hi gol

yapmam›fllarsa, vurufllar ayn› s›ra ile ve eflit say›daki vurufllar sonucu bir tak›m›n di、er

tak›mdan bir fazla gol yapmas›na kadar devam eder,

• E、er bir kaleci vurufllar s›ras›nda sakatlan›r ve kalecili、e devam edemezse, tak›m› da

msabaka ynetmeli、inde belirtilen say›da oyuncu de、ifltirmemiflse, kalecinin yerine

listedeki bir yedek oyuncu geebilir,

• Yukar›da belirtilen kaleci de、iflmesi d›fl›nda, yaln›z normal ma sresinin veya yap›lm›flsa

uzatma srelerinin sonunda oyun alan›nda bulunan oyuncular penalt› noktas›ndan yap›lan

vurufllara kat›labilirler,

51

• Her vurufl bir baflka oyuncu taraf›ndan yap›l›r ve bir oyuncu ancak kendi tak›m›nda vurufl

hakk›na sahip btn oyuncular birer vurufl yapt›ktan sonra ikinci vuruflunu yapabilir,

• Vurufllar s›ras›nda oyun alan›ndaki bir oyuncu kalecisi ile yer de、ifltirebilir,

• Vurufllar s›ras›nda oyun alan›nda sadece vurufl hakk›na sahip oyuncular ve ma›n hakemi

ile yard›mc› hakemleri bulunacakt›r,

• Vuruflu yapan oyuncu ve iki kaleci d›fl›nda, btn oyuncular orta yuvarlak iinde olacaklard›r,

• Vurufl yapan oyuncunun tak›m arkadafl› olan kaleci, oyun alan›n›n iinde, vurufllar›n

yap›ld›、› ceza alan›n›n d›fl›nda, gol (kale) izgisinin ceza alan› s›n›r izgileri ile bulufltu、u

noktada durmak zorundad›r,

• Penalt› noktas›ndan yap›lan vurufllarda, aksine bir karar belirtilmedi、i srece, ilgili Oyun

Kurallar› ve IFAB Kararlar› uygulan›r,

• Bir tak›m rakibine gre daha fazla say›da oyuncuyla ma› tamamlad›、›nda, rakibinin

oyuncu say›s› ile eflit olmas› iin kendi tak›m›n›n oyuncu say›s›n› rakip tak›m›n oyuncu

say›s›na indirecek ve ›kart›lan her oyuncunun isim ve forma numaralar› tak›m kaptan›

taraf›ndan hakeme bildirilecektir. Bu flekilde ›kar›lan futbolcu penalt› noktas›ndan yap›lan

vurufllara kat›lamaz,

• Hakem, penalt› noktas›ndan yap›lan vurufllar bafllamadan nce her iki tak›mdan da eflit

say›daki oyuncunun orta yuvarlak iinde olmas›n› sa、layacak ve penalt› vurufllar› bu

oyuncular taraf›ndan yap›lacakt›r.

PENALTI NOKTASINDAN YAPILAN VURUfiLAR

52

TEKN‹K ALAN

Teknik alan, afla、›da belirtildi、i gibi, zellikle teknik grevliler ve yedek oyuncular iin ayr›lm›fl

oturma yerleri olan stadyumlarda oynanan malarla ilgilidir.

Teknik alanlar›n boyutlar› ve konumu her stadyumda farkl› olabilece、i iin, ana hatlar afla、›da

genel olarak belirtilmifltir:

• teknik alan, zel oturma yerinin iki yan›nda 1 m. (1 yarda) yana do、ru ve ta izgisinin 1

m. (1 yarda) yak›n›na kadar ne do、ru olan alan› kaplar.

• bu alan› belirtecek iflaretlerin kullan›lmas› tavsiye edilir.

• teknik alanda bulunacak kiflilerin say›s› msabaka ynetmeli、inde belirtilir.

• teknik alanda bulunacaklar›n kimli、i oyunun bafllamas›ndan nce, msabaka ynetmeli、ine

gre tan›mlan›r.

• her seferinde yaln›z bir kiflinin teknik alandan taktik bilgiler verme yetkisi vard›r.

• teknik direktr ve di、er grevliler, rne、in sakatlanan bir oyuncuyu kontrol etmek iin

doktor veya masrn hakemin izni ile oyun alan›na girmesi gibi zel durumlar d›fl›nda

teknik alan›n iinde kalmal›d›rlar.

• teknik direktr ve teknik alanda bulunanlar sorumlu davran›fllar iinde bulunmal›d›rlar.

53

• Drdnc hakem msabaka ynetmeli、ine gre atanabilir. Yedek bir yard›mc› hakem

atanmam›flsa ve hakemlerden biri greve devam edemezse onun yerine grev yapar.

Drdnc hakem her zaman hakeme yard›mc› olur.

• Msabakan›n bafllamas›ndan nce, msabakay› dzenleyen kurulufl, hakemin oyuna

devam edememesi halinde onun yerini drdnc hakemin mi alaca、›n› yoksa hakemin

yerine k›demli yard›mc› hakemin geip, drdnc hakemin yard›mc› hakem mi olaca、›n›

a›k bir flekilde belirler.

• Drdnc hakem, ma ncesi, ma sresi ve ma sonras›ndaki her trl idari grevde

hakemin istedi、i flekilde yard›mc› olur.

• Drdnc hakem, ma s›ras›nda oyuncu de、ifltirme ifline yard›mc› olmaktan sorumludur.

• Oyun alan›na girmeden nce yedeklerin giysi ve gerelerini kontrol etme yetkisine sahiptir.

Yedek oyuncular›n giysi ve gerelerinin oyun kurallar›na uygun olmamas› durumunda

hakemi bilgilendirir.

• Drdnc hakem, gerekti、inde yedek toplar› kontrol eder. E、er ma s›ras›nda ma topu

de、iflecekse, hakemin talimat›na gre yedek top temin ederek zaman kayb›n›n en aza

inmesini sa、lar.

• Drdnc hakem, hatal› tespit yznden yanl›fl oyuncuya ihtar verildi、inde veya ikinci

defa ihtar ald›、› halde oyuncu ihra edilmedi、inde veya hakemin ya da yard›mc› hakemlerin

grfl d›fl›nda meydana gelen fliddetli hareketler oldu、unda hakeme haber vermek

zorundad›r. Bununla birlikte, hakem oyunla ilgili tm hususlarda karar verme yetkisini

korur.

• Drdnc hakem matan sonra, hakemin ve yard›mc› hakemlerin grmedi、i her trl

fena hareket veya di、er olaylar› yetkili makamlara rapor edecektir. Drdnc hakem

yazd›、› rapor hakk›nda hakeme ve yard›mc› hakemlere bilgi verecektir.

• Teknik alanda bulunanlar›n tmnn sorumsuz davran›fllar›n› hakeme bildirme yetkisine

sahiptir.

• Msabaka ynetmeli、ine gre yedek bir yard›mc› hakem atanabilir. Onun tek grevi

devam edemeyecek olan yard›mc› hakemin yerini almak veya gerekti、inde drdnc

hakemin yerini almakt›r.

DヨRDワNCワ HAKEM VE YEDEK YARDIMCI HAKEM

54

55

Oyun

kurallar›n›n

yorumlanmas›

ve hakemler

iin rehber

56

Oyun Alan›n›n ‹flaretlenmesi

Oyun alan›n›n kesik, k›r›k izgiler veya yar›klar ile iflaretlenmesine izin verilmez.

E、er bir oyuncu aya、›yla oyun alan›na izin verilmeyen iflaretler yaparsa, sportmenlik d›fl›

davran›fltan dolay› ihtar verilecektir. E、er hakem, bunun ma s›ras›nda yap›ld›、›n› fark ederse,

top oyun d›fl› oldu、u zaman kusurlu oyuncuya sportmenlik d›fl› davran›fltan dolay› ihtar

vermelidir.

Oyun alan› sadece Kural 1’de belirtilen izgilerle iflaretlenecektir.

Kaleler

E、er st direk yerinden ›kar veya k›r›l›rsa, oyun st direk tamir edilip yerine tak›l›ncaya kadar

durdurulur. E、er tamir imkn› yoksa oyun tatil edilmelidir. ワst direk yerine ip kullan›lmas›na

izin verilmez. E、er st direk tamir edilebilirse oyun, kale alan› iinde durdurulmam›flsa,

oyunun durduruldu、u anda topun bulundu、u yerden yap›lacak hakem at›fl› ile tekrar bafllat›l›r.

E、er oyun top kale alan› iindeyken durdurulmuflsa, oyunu tekrar bafllatmak iin yap›lacak

hakem at›fl›, oyun durdu、u anda topun bulundu、u yere en yak›n kale izgisine paralel kale

alan› izgisi zerindeki bir noktadan yap›l›r.

Ticari Reklam

Ticari reklamlar oyun alan›n› evreleyen izgilerden en az 1 metre (1 yarda) uzakta olacakt›r.

Tak›mlar›n oyun alan›na girifl an›ndan, devre aras›nda oyun alan›ndan ayr›lmalar›na ve tekrar

oyun alan›na dnmelerinden ma›n bitimine kadar, oyun alan›na ve oyun alan›ndaki gerelere

(kale direkleri ve kale a、lar› ile bunlar›n s›n›rlad›、› alan da dahil) her trl hakiki veya sanal

ticari reklm koymak yasakt›r. ヨzellikle kalelere, a、lara, bayrak direkleri ve bayraklar›na hi

bir reklm malzemesi konamaz. Bu gerelere hi bir yabanc› madde (kamera, mikrofon vs.)

tak›lamaz.

KURAL 1 – OYUN ALANI

57

Logolar ve Amblemler

Oyun sresince, oyun alan›nda ve oyun alan›ndaki gerelerde, kale a、lar› ve evirdikleri

alanlar da dahil, FIFA’n›n, konfederasyonlar›n, ulusal federasyonlar›n, liglerin, kulplerin

veya di、er kurumlar›n hakiki veya sanal arma veya marka (logo veya amblem) reklamlar›n›

yapmak yasakt›r.

58

KURAL 2 – TOP

‹lave Toplar

Kural 2 gereksinimlerini karfl›lamak ve kullan›mlar› hakemin kontrol alt›nda olmak kayd›yla,

ma s›ras›nda kullanmak iin oyun alan› etraf›na ilave toplar yerlefltirilebilir.

Oyun Alan›nda Fazla Toplar

E、er ma s›ras›nda fazladan bir top oyun alan›na girerse, hakem sadece oyunun engellemesi

durumunda oyunu durdurmal›d›r. Oyun kale alan› ierisinde durdurulmam›flsa, oyunun

durduruldu、u anda topun bulundu、u yerden yap›lacak bir hakem at›fl› ile oyun tekrar

bafllat›lmal›d›r. E、er oyun, top kale alan› iindeyken durdurulmuflsa, oyunu tekrar bafllatmak

iin yap›lacak hakem at›fl›, oyun durdu、u anda topun bulundu、u yere en yak›n kale izgisine

paralel kale alan› izgisi zerindeki bir noktadan yap›l›r.

Ma s›ras›nda e、er fazla bir top oyuna mdahale etmeden oyun alan›na girerse, hakem topu

mmkn olan ilk f›rsatta oyun alan›ndan ›kartmal›d›r.

59

Oyuncu De、ifltirme Yntemi

• Oyuncu de、iflikli、i sadece oyunun durdu、u bir s›rada yap›labilir.

• Yard›mc› hakem, oyuncu de、iflikli、inin istendi、ini iflaret eder.

• E、er oyuncu, oyun kurallar›na uygun nedenlerden dolay› oyun alan› d›fl›nda de、ilse,

de、ifltirilecek oyuncu oyun alan›n› terk etmek iin hakemin iznini al›r.

• Hakem yedek oyuncunun oyun alan›na girmesine izin verir.

• Yedek oyuncu oyun alan›na girmeden nce, yerine geece、i oyuncunun oyun alan›n› terk

etmesini bekler.

• De、ifltirilen oyuncu oyun alan›n› orta izgiden terk etmek zorunda de、ildir.

• Oyuncu de、ifltirme iste、i baz› durumlarda reddedilebilir. ヨrne、in, e、er yedek oyuncu

oyun alan›na girmek iin haz›r de、ilse.

• Oyun alan›na ad›m›n› atarak oyuncu de、ifltirme ifllemini tamamlamayan bir yedek oyuncu

ta at›fl› veya kfle vuruflu kullanarak oyunu tekrar bafllatamaz.

• E、er de、ifltirilecek oyuncu, oyun alan›n› terk etmeyi reddederse, oyun devam eder.

• E、er oyuncu de、iflikli、i devre aras›nda veya uzatmalardan nce yap›l›rsa, ifllemin ikinci

devre veya uzatma devresi iin bafllama vuruflu yap›lmadan nce tamamlanmas› gerekir.

KURAL 3 – OYUNCULARIN SAYISI

60

KURAL 3 – OYUNCULARIN SAYISI

Oyun Alan›nda Fazladan Kiflilerin Bulunmas›

Saha D›fl› Kifliler

Oyuncu, yedek oyuncu veya tak›m yetkilisi olarak tak›m listesinde belirtilmeyen ve ayn›

zamanda oyundan at›lan bir oyuncu saha d›fl› kifli olarak kabul edilir.

E、er saha d›fl› kifli olarak adland›r›lan bir flah›s oyun alan›na girerse:

• hakem oyunu durdurmal›d›r (Saha d›fl› kiflinin oyuna mdahalesi yoksa hemen de、il),

• hakem bu kiflinin oyun alan›ndan ve evresinden ›kart›lmas›n› istemelidir,

• e、er hakem oyunu durdurursa ve oyun kale alan› ierisinde durdurulmam›flsa, oyunun

durduruldu、u anda topun bulundu、u yerden yap›lacak bir hakem at›fl› ile oyun tekrar

bafllat›lacakt›r. E、er oyun, top kale alan› iindeyken durdurulmuflsa, oyunu tekrar

bafllatmak iin yap›lacak hakem at›fl›, oyun durdu、u anda topun bulundu、u yere en yak›n

kale izgisine paralel kale alan› izgisi zerindeki bir noktadan yap›l›r.

Tak›m Görevlileri

E、er bir tak›m yetkilisi oyun alan›na girerse:

• hakem oyunu durdurmal›d›r (tak›m yetkilisinin oyuna mdahalesi yoksa veya avantaj sz

konusu ise durdurmamal›d›r),

• hakem, onun, oyun alan›ndan ›kart›lmas›n› isteyecek ve e、er davran›fllar› sorumsuz ise,

oyun alan›ndan ve evresinden uzaklaflt›rmal›d›r,

• e、er hakem oyunu durdurursa ve oyun kale alan› ierisinde durdurulmam›flsa, oyunun

durduruldu、u anda topun bulundu、u yerden yap›lacak bir hakem at›fl› ile oyun tekrar

bafllat›lacakt›r. E、er oyun, top kale alan› iindeyken durdurulmuflsa, oyunu tekrar

bafllatmak iin yap›lacak hakem at›fl›, oyun durdu、u anda topun bulundu、u yere en yak›n

kale izgisine paralel kale alan› izgisi zerindeki bir noktadan yap›l›r.

61

Oyun Alan› D›fl›ndaki Oyuncu

‹zin verilmeyen bir malzemesini dzeltmek, sakatl›、›n› veya herhangi bir kanamas›n› tedavi

ettirmek iin veya baflka bir sebepten dolay› hakemin izni ile oyun alan›n› terk ettikten sonra,

e、er bir oyuncu hakemin izni olmadan oyun alan›na tekrar girerse, hakem:

• oyunu durdurur (oyuncunun oyuna mdahalesi yoksa veya avantaj sz konusu ise hemen

durdurmamal›d›r),

• izinsiz oyun alan›na girdi、i iin oyuncuya ihtar vermelidir,

• e、er gerekirse, oyuncunun oyun alan›n› terk etmesini istemelidir

(rne、in Kural 4 ihlali iin).

E、er hakem oyunu durdurursa, oyun afla、›daki flekilde tekrar bafllamal›d›r:

• e、er baflka bir ihlal sz konusu de、ilse, oyun durdu、unda topun bulundu、u yerden rakip

tak›m lehine bir endirekt serbest vurufl ile (bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu),

• oyuncu Kural 12’yi ihlal etmiflse bu kural uyar›nca.

E、er bir oyuncu istemeden oyun alan›n› evreleyen izgilerden birini geerse, ihlal yapm›fl

olarak yorumlanmaz. Oyun alan› d›fl›na ›k›fl› hareketinin gere、idir ve oyunun bir paras›

olarak dflnlr.

Yedek Oyuncu veya De¤ifltirilen Oyuncu

E、er bir yedek oyuncu veya de、ifltirilen oyuncu hakemin izni olmadan oyun alan›na girerse:

• hakem oyunu durdurmal›d›r (oyuncunun oyuna mdahalesinin olmad›、› durumlarda

avantaj uygular),

• hakem oyuncuya sportmenlik d›fl› davran›fltan dolay› ihtar vermelidir,

• oyuncu oyun alan›n› terk etmelidir.

E、er hakem oyunu durdurursa, oyun durduruldu、unda topun bulundu、u yerden rakip tak›m

lehine bir endirekt serbest vurufl ile tekrar bafllat›lmal›d›r

(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl Pozisyonu).

62

KURAL 3 - OYUNCULARIN SAYISI

Oyun Alan›nda Fazla Bir Kiflinin Bulundu、unda Gol At›lmas›

Gol at›ld›ktan sonra, oyun tekrar bafllamadan nce e、er hakem goln at›ld›、› anda oyun

alan›nda fazla bir kiflinin bulundu、unu anlarsa:

• Hakem afla、›daki durumlarda gol geersiz saymal›d›r. E、er:

- fazla kifli d›flar›dan bir kifli ise ve oyuna mdahale etmifl ise,

- fazla kifli gol atan tak›ma ait olan bir oyuncu, yedek oyuncu, de、ifltirilen bir oyuncu

veya tak›m yetkilisi ise.

• Hakem afla、›daki durumlarda gol geerli saymal›d›r. E、er:

- fazla kifli oyuna mdahale etmeyen d›flar›dan bir kifli ise,

- fazla kifli gol yiyen tak›ma ait bir oyuncu, yedek oyuncu, de、ifltirilen oyuncu veya

tak›m yetkilisi ise.

En Az Oyuncu Say›s›

E、er msabaka kurallar›, bafllama vuruflu yap›lmadan nce btn oyuncular›n ve yedeklerin

isimlerinin verilmesi gerekti、ini ifade ederse ve bir tak›m maa 11 oyuncudan daha az say›da

oyuncu ile bafllarsa, sadece bafllama kadrosunda isimleri bulunan oyuncular gelifllerinde

11’ i tamamlayabilirler.

E、er herhangi bir tak›mda yedi oyuncudan daha az say›da oyuncu kal›rsa ma BAfiLAYAMASA

da ma›n DEVAM EDEB‹LMES‹ iin bir tak›mda olmas› gerekli en az oyuncu say›s›n› belirleme

yetkisi ye federasyonlara b›rak›lm›flt›r. Ancak Uluslararas› Futbol Birli、i Kurulu tak›mlardan

birinde yediden daha az say›da oyuncu olmas› durumunda ma›n devam etmemesi

grflndedir.

E、er, bir veya daha fazla oyuncu kas›tl› olarak oyun alan›n› terk etti、inden dolay› bir tak›mda

yedi oyuncudan daha az say›da oyuncu kalm›flsa, hakem ma› durdurmak zorunlulu、unda

de、ildir ve avantaj› uygulayabilir. Byle durumlarda, top oyun d›fl› olduktan sonra e、er bir

tak›m asgari yedi oyuncu say›s›na sahip de、ilse, hakem ma›n tekrar bafllamas›na izin

vermemelidir.

63

Zorunlu Giysiler

Renkler:

• ‹ki kalecinin formas›n›n ayn› renkte olmas› ve hi birinin de、ifltirecek bir formas› olmamas›

durumunda hakem oyunun bafllamas›na izin verecektir.

E、er bir oyuncunun ayakkab›s› istemeden aya、›ndan ›kar ve hemen topla oynar ve/veya gol

atarsa, bir ihlal sz konusu de、ildir ve gol geerli say›l›r nk ayakkab›s› istemeden aya、›ndan

›km›flt›r.

Kaleciler, eflofman alt›n›, zorunlu giysilerinin bir paras› olarak kullanabilir.

Di、er Giysi ve Gereler

Tek amac› kendisini fiziki olarak korumak olan bir oyuncu, kendisine veya baflka bir oyuncuya

zarar vermemek kofluluyla, zorunlu giysi ve gereler d›fl›nda baflka malzeme kullanabilir.

Zorunlu giysi ve gereler d›fl›ndaki tm giyecek veya malzeme, hakem taraf›ndan kontrol

edilmeli ve zarars›z oldu、una karar verilmelidir.

Yumuflak, hafif, dolgulu malzemeden yap›lan bafll›k, yz maskeleri, diz ve kol koruyucular›

gibi modern koruyucu malzemeler tehlikeli olarak dflnlmez ve kullan›lmalar›na bu nedenle

izin verilir.

Yeni teknoloji, spor msabakalar›n› hem oyuncunun kendisi hem de di、er oyuncular iin

daha gvenli k›lm›flt›r. Hakemler, gen oyuncular›n bu tr malzemeler kullanmas›na tolerans

gsterme konusunda yetkilendirilmifltir. Ma›n bafl›nda kontrol edilen ve tehlikeli olmad›、›

belirlenen giysi veya malzeme ma s›ras›nda tehlikeli hale gelir ve tehlikeli flekilde kullan›l›rsa,

kullan›m›na art›k izin verilmemelidir.

Oyuncular ve/veya teknik kadro aras›nda telsizle iletiflim sisteminin kullan›lmas›na izin

verilmez.

KURAL 4 - OYUNCULARIN G‹YS‹ VE GEREヌLER‹

64

KURAL 4 - OYUNCULARIN G‹YS‹ VE GEREヌLER‹

Tak›lar

Tm tak›lar (kolye, yzk, kpe, deri veya plastik bantlar, vb) kesinlikle yasakt›r ve ›kart›lmal›d›r.

Tak›lar› kapatmak iin bant kullan›m› kabul edilmez.

Hakemlerin de tak› takmalar› yasakt›r (ma zaman›n› tutmak iin saat veya benzeri ayg›t

d›fl›nda).

Disiplin Cezalar›

Oyuncular ma bafllamadan nce, yedek oyuncular ise oyun alan›na girmeden nce kontrol

edilmelidir. E、er hakem bir oyuncunun oyun alan›nda izin verilmeyen bir giysi veya tak›

kulland›、›n› fark ederse:

• sz konusu giysi veya tak›n›n ›kar›lmas› konusunda oyuncuya talimat verir,

• e、er oyuncu bu talimat› yerine getiremez veya yerine getirmek istemezse, oyunun ilk

durdu、u anda oyun alan›n› terk etmesi talimat›n› verir,

• e、er oyuncu bilerek talimata uymay› kabul etmez, giysi veya tak›y› ›karmas› sylenmesine

ra、men, tekrar kullanmaya devam ederse, oyuncuya ihtar verir.

E、er oyun, oyuncuya ihtar vermek iin durdurulmuflsa, oyun durdu、unda topun oldu、u

yerden rakip tak›m lehine bir endirekt serbest vurufl verilir (bak›n›z Kural 13 – Serbest Vurufl

Pozisyonu).

65

Yetkileri ve Grevleri

E、er kanaatine gre, saha ›fl›klar›n›n yetersiz oldu、unu dflnrse, hakem oyunu durdurmaya

yetkilidir.

E、er seyirci taraf›ndan at›lan bir cisim hakeme veya yard›mc› hakemlerden birine veya

oyuncuya veya tak›m yetkilisine arparsa, olay›n ciddiyetine ba、l› olarak, hakem ma›n devam

etmesine izin verebilir, oyunu geici olarak durdurabilir veya tatil edebilir. Btn durumlarda

olaylar› gerekli mercilere rapor etmelidir.

Hakem, devre aras›nda ve ma bittikten sonra, ayn› zamanda uzatma zaman› s›ras›nda ve

penalt› noktas›ndan yap›lan vurufllar s›ras›nda sar› veya k›rm›z› kart gstermekle yetkilidir,

nk bu zamanlarda da ma hakemin karar yarg› yetkisi alt›ndad›r.

E、er hakem herhangi sebepten dolay› geici olarak oyunu ynetemeyecek hale gelirse, top

oyun d›fl›na ›kana kadar oyun yard›mc› hakemlerin denetimi alt›nda devam edebilir.

E、er bir seyirci ddk alar ve hakem ddk sesinin oyuna mdahale etti、ini dflnrse

(rne、in, oyunun durduruldu、unu zannederek bir oyuncu topu eliyle tutarsa), hakem oyunu

durdurur ve oyun durduruldu、u s›rada top kale alan› ierisinde de、ilse, oyun durduruldu、unda

topun bulundu、u yerden bir hakem at›fl› ile tekrar bafllat›r. E、er oyun top kale alan› iindeyken

durdurulmuflsa, oyunu tekrar bafllatmak iin yap›lacak hakem at›fl›, oyun durdu、u anda

topun bulundu、u yere en yak›n kale izgisine paralel kale alan› izgisi zerindeki bir noktadan

yap›l›r.

KURAL 5 - HAKEM

66

Avantaj

Bir ihlal veya kusur olufltu、unda hakem avantaja izin verebilir.

Hakemler, avantaj uygulamak veya oyunu durdurmak karar›n› verirken afla、›daki durumlar›

gz nne almal›d›r:

• ihlalin ciddiyeti: sonucunda bir bariz gol flans› yoksa, e、er ihlal durumu oyundan atmay›

gerektiriyorsa, hakem oyunu durduracak ve oyuncuyu ihra edecektir.

• ihlalin yap›ld›、› yer: rakibin kalesine ne kadar yak›n ise, o kadar etkili olabilir.

• rakibin kalesine ani, umut vadeden hcum flans›,

• ma›n atmosferi.

‹lk ihlali cezaland›rma karar› birka saniye iinde al›nmal›d›r.

E、er ihlal ihtar› gerektiriyorsa, oyunun ilk durduruldu、unda verilecektir. Ancak, a›k bir

avantaj durumu yoksa, hakemin derhal oyunu durdurmas› ve oyuncuya ihtar vermesi tavsiye

edilir. E、er ihtar, oyunun ilk durdurulmas›nda VER‹LMEZSE, daha sonra verilemez.

KURAL 5 - HAKEM

67

Sakatlanan Oyuncular

Hakem sakatlanan oyuncularla ilgili olarak prosedrlere ba、l› kalacakt›r:

• e、er hakemin grflne gre, bir oyuncu hafif flekilde sakatlanm›fl ise, top oyun d›fl›

oluncaya kadar oyunu devam ettirir,

• e、er, hakemin grflne gre, bir oyuncu ciddi flekilde sakatlanm›fl ise, oyun durdurulur,

• sakatlanan oyuncu ile konufltuktan sonra, hakem sakatlanma durumunu de、erlendirmek

iin bir veya en fazla iki doktoru oyun alan›na girmesi iin yetkilendirir ve oyuncunun oyun

alan›ndan gvenli ve sratle ›kar›lmas›n› sa、lar,

• oyuncunun sratle ›kar›lmas›na olanak sa、lamak iin doktorlarla birlikte sedye tafl›y›c›lar

sedye ile beraber oyun alan›na girmelidir,

• hakem, sakatlanan bir oyuncunun oyun alan›ndan emniyetli flekilde ›kart›lmas›n› temin

etmelidir,

• bir oyuncunun oyun alan›nda tedavi olmas›na izin verilmez,

• bir yaradan dolay› kanamas› olan bir oyuncu, oyun alan›n› terk etmelidir. Hakem,

kanaman›n durdu、undan emin olana kadar geri dnemez. ワzerinde kan olan giysiyi

oyuncunun giymesine izin verilmez,

• hakem, doktorlara oyun alan›na girmeleri iin izin vermesinden sonra oyuncu sedye

zerinde veya yryerek oyun alan›n› terk etmelidir. E、er oyuncu bu duruma uymazsa,

sportmenlik d›fl› davran›fltan dolay› ihtar verilecektir,

• sakatlanan bir oyuncu oyun alan›na ancak ma tekrar bafllad›ktan sonra dnebilir,

• top oyunda oldu、unda, sakatlanan oyuncu tekrar oyun alan›na ta izgisinden girmelidir.

Top oyun d›fl› oldu、unda, sakatlanan oyuncu tekrar oyun alan›na oyun alan›n› evreleyen

izgilerin herhangi birinden girebilir,

• topun oyunda olup olmad›、›na bak›lmaks›z›n, sakatlanan bir oyuncunun tekrar oyun

alan›na girmesine izin verme konusunda sadece hakem yetkilidir,

• yard›mc› veya drdnc hakem, oyuncunun haz›r oldu、unu do、rularsa; hakem sakatlanan

oyuncunun oyun alan›na dnmesine izin verebilir,

68

• e、er oyun baflka bir nedenden dolay› durdurulmam›flsa veya bir oyuncu taraf›ndan maruz

kal›nan sakatlanma Oyun Kurallar›n›n ihlali sonucu meydana gelmediyse ve oyun top

kale alan› ierisindeyken durdurulmad›ysa oyun topun oyun durduruldu、u s›rada bulundu、u

yerden bir hakem at›fl› ile tekrar bafllat›lmal›d›r. E、er oyun top kale alan› iindeyken

durdurulmuflsa, oyunu tekrar bafllatmak iin yap›lacak hakem at›fl›, oyun durdu、u anda

topun bulundu、u yere en yak›n kale izgisine paralel kale alan› izgisi zerindeki bir

noktadan yap›l›r,

• hakem, sakatlanmadan dolay› kaybedilen zaman› hesaplayarak ait oldu、u devrenin

sonuna eklemelidir,

• hakem sakatlanan ve tedavi iin oyun alan›n› terk etmesi gereken bir oyuncuya kart

gstermeye karar vermiflse, kart› oyuncuya oyun alan›n› terk etmeden nce gstermelidir.

Bu kural›n istisnalar› afla、›dad›r:

• kaleci sakatland›、›nda,

• bir kaleci ve baflka bir oyuncu arp›fl›r ve derhal tedaviye ihtiya olursa,

• ciddi bir sakatlanma meydana geldi、inde, rne、in, ieri ekilmifl dil, bay›lma, k›r›k bacak.

Ayn› Anda Birden Fazla ‹hlalin Meydana Gelmesi

• Ayn› tak›mdan iki oyuncu taraf›ndan yap›lan ihlaller:

- oyuncular ayn› anda birden fazla kusur ifllediklerinde hakem en ciddi kusuru

cezaland›rmal›d›r,

- oyun, yap›lan en ciddi ihlale gre tekrar bafllat›lmal›d›r.

• Farkl› tak›mlardan oyuncular taraf›ndan yap›lan ihlaller:

- hakem oyunu durdurmal› ve oyun top kale alan› ierisindeyken durdurulmad›ysa,

topun oyun durduruldu、u s›rada bulundu、u yerden bir hakem at›fl› ile tekrar

bafllat›lmal›d›r. E、er oyun top kale alan› iindeyken durdurulmuflsa, oyunu

tekrar bafllatmak iin yap›lacak hakem at›fl›, oyun durdu、u anda topun bulundu、u

yere en yak›n kale izgisine paralel kale alan› izgisi zerindeki bir noktadan

yap›l›r.

KURAL 5 - HAKEM

69

Top Oyundayken Yer Alma

Tavsiyeler

• Oyun, hakem ile o yar› alan› kontrol eden yard›mc› hakem aras›nda olmal›d›r.

• Yard›mc› hakem, hakemin grfl alan› iinde olmal›d›r. Hakem genifl diyagonal sistem

kullanmal›d›r.

• Oyunun d›fl taraf›na do、ru yer almak oyunun ve yard›mc› hakemin grfl alan› iinde

tutulmas›n› daha kolaylaflt›r›r.

• Hakem, oyuna mdahale etmeden, oyunu grebilmek iin mmkn oldu、u kadar

pozisyona yak›n olmal›d›r.

• “Grlmesi gereken” her zaman topun civar›nda de、ildir. Hakem, ayn› zamanda flunlara

da dikkat etmelidir:

- topsuz alanda oyuncunun agresif davran›fllar›,

- oyunun ynlendi、i alanda muhtemel ihlaller,

- top oynan›p uzaklaflt›ktan sonra meydana gelen kusurlu hareketler.

Duran Toplarda Hakemin Yeri

En iyi yer, hakemin do、ru karar verebildi、i yerdir. Yer alma hakk›ndaki btn tavsiyeler

ihtimallere dayanmaktad›r ve o ana kadar ma iinde tak›mlar, oyuncular ve olaylar hakk›ndaki

belirli bilgiler kullan›larak ayarlanmal›d›r.

Afla、›daki grafiklerde nerilen pozisyonlar temeldir ve hakemlere tavsiye edilir. Bir “blgeye”

yap›lan referans, her nerilen pozisyonun gerekten hakemin etkisini en st seviyeye

›kartabilece、i bir alan oldu、unu kuvvetle belirtmek iindir. Sz konusu andaki durumlara

ba、l› olarak, blge daha byk, daha kk veya farkl› flekilde olabilir.

HAKEMLER ‹ヌ‹N REHBER

70

1. Duran toplarda hakemin yeri – bafllama vuruflu

HAKEMLER ‹ヌ‹N REHBER

2. Duran toplarda hakemin yeri – kale vuruflu

71

3. Duran toplarda hakemin yeri – kfle vuruflu (1)

4. Duran toplarda hakemin yeri - kfle vuruflu (2)

72

5. Duran toplarda hakemin yeri - serbest vurufl (1)

HAKEMLER ‹ヌ‹N REHBER

6. Duran toplarda hakemin yeri – serbest vurufl (2)

73

7. Duran toplarda hakemin yeri – serbest vurufl (3)

8. Duran toplarda hakemin yeri – serbest vurufl (4)

74

HAKEMLER ‹ヌ‹N REHBER

9. Duran toplarda hakemin yeri – penalt› vuruflu

75

Direkt serbest vurufl Avantaj

Endirekt serbest vurufl

Sar› kart K›rm›z› kart

HAKEM‹N ‹fiARETLER‹

76

HAKEM‹N ‹fiARETLER‹

Dd、n Kullan›lmas›

Dd、n kullan›lmas› flunlar iin gereklidir:

• oyunu bafllatmak iin (1.-2. devre), gol at›ld›ktan sonra,

• afla、›daki durumlarda oyunu durdurmak iin:

- bir serbest vurufl veya penalt› vuruflu iin,

- e、er oyun geici olarak durdurulmufl veya tatil edilmifl ise,

- zaman sona erdi、i iin her devreye ait sre bitti、inde.

• afla、›daki durumlarda oyunun tekrar bafllat›lmas› iin:

- baraj uygun mesafeye geri ekildikten sonra vuruflun kullan›lmas›na

izin vermek iin,

- penalt› vurufllar›nda.

• afla、›dakilerden dolay› oyun durdurulduktan sonra tekrar bafllat›lmas› iin:

- hatal› davran›fltan dolay› sar› veya k›rm›z› kart›n gsterilmesi,

- sakatlanma,

- oyuncu de、iflikli、i.

Dd、n kullan›lmas›na gerek OLMAYAN haller:

• afla、›daki durumlarda oyunu durdurmak iin (topun oyun d›fl› oldu、unu belirtmek iin):

- kale vuruflu, kfle vuruflu veya ta at›fl›,

- gol.

• afla、›dakilerden dolay› oyunu tekrar bafllatmak iin:

- serbest vurufl, kale vuruflu, kfle vuruflu, ta at›fl›.

Gereksiz olarak s›kl›kla kullan›lan ddk, gerekti、i zaman daha az etkili olacakt›r. Oyunu

ddkle bafllataca、› durumlarda, hakemin oyunu tekrar bafllatman›n bu iflaret verilene kadar

yap›lamayaca、›n› a›ka bildirmesi gerekir.

Beden Dili

Beden dili, hakemin afla、›dakiler iin kulland›、› etkili bir arat›r:

• ma› kontrol etmesinde ona yard›mc› olur.

• otoritesini ve kendine gvenini gsterir.

Beden dili afla、›daki durum iin kullan›lmaz:

• bir karar›n a›klanmas› iin.

77

Grevler ve Sorumluluklar

Yard›mc› hakemler, oyun kurallar› uyar›nca ma› kontrol etmek iin hakeme yard›mc› olurlar.

Ayn› zamanda, hakemin iste、i ve talimat› do、rultusunda ma›n ynetilmesi ile ilgili tm di、er

konularda hakeme yard›m ederler. Bu, genelde afla、›daki konular› ierir:

• sahay›, kullan›lan toplar› ve oyuncular›n giysi ve gerelerini kontrol etmek,

• giysi ve gerelerin veya kanama ile ilgili problemlerin zld、n belirlemek,

• de、ifliklik iflleminin prosedre gre yap›lmas›n› takip etmek,

• zaman, goller ve fena hareketlerin kay›tlar›n› tutmak.

Yer Alma ve Tak›m ヌal›flmas›

1. Bafllama Vuruflu

Yard›mc› hakemler sondan ikinci savunma oyuncusu ile ayn› hizada olmal›d›r.

KURAL 6 - YARDIMCI HAKEMLER

78

KURAL 6 - YARDIMCI HAKEMLER

2. Ma Esnas›nda Genel Pozisyon Alma

Yard›mc› hakemler, en son ikinci savunma oyuncusu ile veya e、er top, sondan ikinci savunma

oyuncusundan kale izgisine daha yak›n ise, top ile ayn› hizada olmal›d›r. Yard›mc› hakemlerin

yzleri her zaman oyun alan›na dnk olmal›d›r.

79

3. Kale Vuruflu

1. Yard›mc› hakemler ilk nce topun kale alan› iinde oldu、unun kontroln yapmal›d›r:

• e、er top do、ru olarak yerlefltirilmemiflse, yard›mc› hakem yerinden hareket etmemeli,

hakem ile gz gze gelmeli ve bayra、›n› kald›rmal›d›r.

2. Top kale alan› iine do、ru yerlefltirildi、inde, yard›mc› hakem topun ceza alan›n› terk

etti、ini (topun oyuna girmesi kofluluyla) ve hcum oyuncular›n›n d›flar›da oldu、unu kontrol

etmek iin ceza alan›n›n n izgisine do、ru hareket etmelidir:

• e、er sondan ikinci savunma oyuncusu kale vuruflunu kullan›rsa, yard›mc› hakem direkt

olarak ceza alan›n›n n izgisine hareket etmelidir.

3. Son olarak, yard›mc› hakem, her zaman ncelik tafl›yan ofsayt izgisini kontrol etmek

iin yer almal›d›r.

80

KURAL 6 - YARDIMCI HAKEMLER

4. Kalecinin Topu Elden ヌ›karmas›

Yard›mc› hakemler ceza alan›n›n n izgisi ile ayn› hizada yer almal› ve kalecinin ceza alan›

d›fl›nda topa elle mdahale edip etmedi、ini kontrol etmelidirler.

Kaleci topu elinden ›kard›、›nda yard›mc› hakemler, her zaman ncelik tafl›yan ofsayt izgisini

kontrol etmek iin yer almal›d›rlar.

81

5. Penalt› Vuruflu

Yard›mc› hakem kale izgisi ve ceza alan›n›n kesiflti、i noktada yer almal›d›r. E、er kaleci topa

vurulmadan nce bariz flekilde ileri do、ru hareket ederse ve gol olmazsa, yard›mc› hakem

bayra、›n› kald›rmal›d›r.

82

KURAL 6 - YARDIMCI HAKEMLER

6. Penalt› Noktas›ndan Yap›lan Vurufllar

Bir yard›mc› hakem kale izgisi ve kale alan›n›n kesiflti、i noktada yer almal›d›r. Esas grevi

topun izgiyi geip gemedi、ini kontrol etmektir.

• top a›ka kale izgisini geti、inde, yard›mc› hakem ilave bir iflaret vermeden hakem ile

gz temas›nda bulunmal›d›r,

• gol at›lm›fl fakat topun izgiyi geip gemedi、i konusunda bir tereddt do、muflsa; yard›mc›

hakem nce hakemin dikkatini ekmek iin bayra、›n› kald›rmal› ve sonra gol teyit

etmelidir.

Di、er yard›mc› hakem her iki tak›mdan di、er oyuncular› kontrol etmek iin orta yuvarlakta

bulunmal›d›r.

83

7. Gol Say›lma – Say›lmama Durumlar›

Bir gol at›ld›、›nda ve kararda hibir flphe olmad›、›nda, hakem ve yard›mc› hakem gz

temas›nda bulunmal› ve yard›mc› hakem daha sonra sratle orta izgiye do、ru ta izgisi

boyunca 25-30 metre bayra、›n› kald›rmadan koflmal›d›r.

84

KURAL 6 - YARDIMCI HAKEMLER

Goln at›ld›、›, ancak topun halen oyunda gzkt、 durumlarda, yard›mc› hakem nce

hakemin dikkatini ekmek iin bayra、›n› kald›rmal›, sonra orta izgiye do、ru ta izgisi

boyunca 25-30 metre sratle koflarak normal gol prosedrn yerine getirmelidir.

Topun tamam›n›n kale izgisini gemedi、i ve bu nedenle bir goln at›lmad›、› ve oyunun

normal devam etti、i durumlarda; hakem, yard›mc› hakem ile gz temas›nda bulunmal› ve

e、er gerekirse gizli bir el iflareti yapmal›d›r.

85

8. Kfle Vuruflu

Bir kfle vuruflu iin yard›mc› hakemin konumu, kale izgisi ile ayn› hizada ve kfle bayra、›n›n

arkas›nda olmal›d›r. Bu pozisyonda yard›mc› hakem kfle vuruflunu kullanan oyuncuyu

engellememelidir. Topun kfle yay› iine do、ru kondu、unu kontrol etmelidir.

86

KURAL 6 - YARDIMCI HAKEMLER

9. Serbest Vurufl

Bir serbest vurufl iin yard›mc› hakemin konumu ncelik tafl›yan ofsayt izgisini kontrol

etmek iin sondan ikinci savunma oyuncusu ile ayn› hizada olmal›d›r. Ancak, e、er kaleye

direkt bir vurufl olursa, kfle bayra、›na do、ru ta izgisinden hareket ederek topu takip etmek

iin haz›r olmal›d›r.

87

El Kol Hareketleri

Genel kural olarak, yard›mc› hakem belirgin el iflaretleri yapmamal›d›r. Ancak, baz› durumlarda

belirgin olmayan bir el iflareti hakeme ok faydal› olabilir. El iflareti a›k bir anlam ifade

etmelidir. Bu anlam, ma ncesi konuflmalarda tart›fl›lm›fl ve anlaflmaya var›lm›fl olmal›d›r.

Koflma Tekni、i

Genel kural olarak yard›mc› hakem koflarken yz sahaya dnk olmal›d›r. Yan yan koflular

k›sa mesafeler iin kullan›lmal›d›r. Bu, zellikle ofsayt durumuna karar verirken nemlidir

ve yard›mc› hakeme daha iyi grfl imkan› verir.

Bipli Sinyal Sistemi

Bipli sinyal sisteminin, hakemin dikkatini ekmek iin sadece gerekti、inde kullan›lan bir ilave

iflaret oldu、u konusu hakemlere hat›rlat›l›r.

Bipli sinyal sisteminin faydal› oldu、u durumlar flunlard›r:

• ofsayt,

• fauller (hakemin grfl alan›n›n d›fl›nda),

• ta at›fl›, kfle vuruflu veya kale vuruflu (ok kritik kararlar),

• gol durumlar› (ok kritik kararlar).

88

YARDIMCI HAKEM ‹fiARETLER‹

Oyuncu

De、ifltirme

Hcum Eden ‹in

Ta At›fl›

Savunma ‹in

Ta At›fl›

Kale Vuruflu Kfle Vuruflu

89

Ofsayt Sahan›n yak›n

taraf›nda ofsayt

Sahanın ortasında

ofsayt

Sahanın uzak

tarafında ofsayt

Savunma oyuncusu

taraf›ndan faul

Hcum oyuncusu

taraf›ndan faul

90

YARDIMCI HAKEM ‹fiARETLER‹

Bayrak Tekni、i ve Tak›m ヌal›flmas›

Yard›mc› hakem koflarken bayra、› her zaman hakemin grece、i flekilde, a›k vaziyette ve

hareketsiz tutmal›d›r.

Bir iflaret verirken, yard›mc› hakem koflmay› durdurmal›, yz oyun alan›na dnk olmal›,

hakem ile gz gze gelerek ve belirgin hareketlerle (telafll› veya abart›l› de、il) bayra、›

kald›rmal›d›r. Bayrak kolun bir uzant›s› gibi olmal›d›r.

Yard›mc› hakemler, bir sonraki iflaret iin de ayn› eli kullanarak bayra、› kald›rmal›d›r. E、er

durumda de、ifliklik olur ve bir sonraki iflaret iin di、er elin kullan›lmas› gerekirse, yard›mc›

hakem bayra、›n› bel alt›nda di、er ele geirmelidir.

Yard›mc› hakem, topun oyun d›fl›nda oldu、unu iflaret etti、i durumlarda, hakem teyit edene

kadar iflareti vermeye devam edecektir.

Yard›mc› hakemin fliddet ieren bir hareket iin iflaret verdi、i ve iflaretin an›nda grlmedi、i

durumda:

• e、er oyun disiplin cezas› verilmek zere durdurulmuflsa, oyunun tekrar bafllat›lmas›

kurallara gre olmal›d›r (serbest vurufl, penalt› vuruflu, vb),

• e、er oyun tekrar bafllat›lm›flsa, hakem halen disiplin cezas› uygulayabilir ancak ihlali

serbest vurufl veya penalt› vuruflu ile cezaland›ramaz.

91

Taç At›fl›

Top, yard›mc› hakemin bulundu、u yere yak›n bir yerden ta izgisini geti、inde, ta at›fl›n›n

ynn belirtmek iin direkt bir iflaret yapmal›d›r.

Top, yard›mc› hakemin bulundu、u yerden uzakta ta izgisini geti、inde ve ta at›fl› karar›

bariz ise, yard›mc› hakem ta at›fl›n›n ynn belirtmek iin yine bir direkt iflaret yapmal›d›r.

Top, yard›mc› hakemin bulundu、u yerden uzakta ta izgisini gemesine ra、men hala oyunda

gibi grnd、nde veya yard›mc› hakemin herhangi bir flphesinin oldu、u durumda, yard›mc›

hakem topun oyun d›fl›nda oldu、unu hakeme belirtmek iin bayra、›n› kald›rmal›, hakem ile

gz temas› sa、lamal› ve hakemin iflaretine uymal›d›r.

Köfle Vuruflu / Kale Vuruflu

Top, yard›mc› hakemin bulundu、u yere yak›n yerden kale izgisini geti、inde, kale vuruflu

veya kfle vuruflu oldu、unu belirtmek iin yard›mc› hakem sa、 eli ile (daha iyi grfl izgisi)

direkt bir iflaret yapmal›d›r.

Top, yard›mc› hakemin bulundu、u yere yak›n yerden kale izgisini gemesine ra、men hala

oyunda gibi grnd、nde, yard›mc› hakem topun d›flar›da oldu、unu hakeme bildirmek iin

nce bayra、›n› kald›rmal›, sonra kale vuruflu veya kfle vuruflu oldu、unu belirtmelidir.

Top, yard›mc› hakemin bulundu、u yerden uzakta kale izgisini geti、inde, yard›mc› hakem

topun d›flar›da oldu、unu hakeme bildirmek iin bayra、›n› kald›rmal›, gz temas› sa、lamal›

ve hakemin karar›na uymal›d›r. E、er karar belirgin ise, yard›mc› hakem de bir direkt iflaret

yapabilir.

92

YARDIMCI HAKEM ‹fiARETLER‹

Ofsayt

Bir ofsayt karar›ndan sonra yard›mc› hakemin yapt›、› ilk hareket bayra、›n› kald›rmakt›r. Daha

sonra, bayra、›n› ihlalin yap›ld›、› sahan›n blgesini belirtmek iin kullan›r.

E、er bayrak hakem taraf›ndan an›nda grlmemiflse, iflaret teyit edilene kadar veya top

a›ka savunma tak›m›n›n kontrolne geinceye kadar yard›mc› hakem iflaret etmeye devam

etmelidir.

Yard›mc› hakeme daha iyi grfl izgisi sa、lamak iin bayrak sa、 el kullan›larak kald›r›lmal›d›r.

Oyuncu De¤iflikli¤i

Oyuncu de、iflikli、i iflleminde, yard›mc› hakem nce drdnc hakem taraf›ndan haberdar

edilmelidir. Yard›mc› hakem daha sonra ma›n ilk durdu、u anda oyuncu de、ifliklik istendi、ini

hakeme iflaret etmelidir. Drdnc hakem, oyuncu de、iflikli、i prosedrn yerine getirdi、i

iin, yard›mc› hakemin orta izgiye gitmesine gerek yoktur.

E、er drdnc hakem bulunmuyorsa, yard›mc› hakem oyuncu de、iflikli、i prosedrlerine

yard›mc› olmal›d›r. Bu durumda, hakem oyunu tekrar bafllatmadan nce yard›mc› hakemin

yerine geri dnmesini beklemelidir.

93

Fauller

Yard›mc› hakem, hemen yak›n›nda veya hakemin grfl alan› d›fl›nda bir faul veya hatal›

davran›fl yap›ld›、›nda, bayra、›n› kald›rmal›d›r. Di、er btn durumlarda, beklemeli ve

gerekti、inde fikrini belirtmelidir. Byle bir durumda, yard›mc› hakem neler grd、n, neler

iflitti、ini ve hangi oyuncular›n kar›flt›、›n› hakeme aktarmal›d›r.

Bir ihlal iin iflaret vermeden nce, yard›mc› hakem flunlar› gz nnde bulundurmal›d›r:

• ihlalin hakemin grfl alan›n›n d›fl›nda olmas› veya hakemin grflnn engellenmifl

olmas›,

• hakemin ihlali grp avantaj kural›n› uygulamayacak olmas›.

Bir faul veya fena hareket yap›ld›、›nda, yard›mc› hakem afla、›dakileri yerine getirmelidir:

• faul hangi yne kullan›lacaksa o taraftaki eliyle faul iin bayra、›n› kald›rmal›d›r. Bu,

fauln kime yap›ld›、›n› hakeme a›ka gsteren bir iflarettir,

• hakem ile gz gze gelir,

• bayra、›n› hafif flekilde ileri geri sallar (afl›r› veya abart›l› hareketlerden ka›nmal›d›r),

• e、er gerekirse, elektronik bipli sinyalini kullan›r.

Yard›mc› hakem oyunun devam etmesine olanak sa、lamak iin “bekle ve gr tekni、i”

kullanmal› ve ihlale maruz kalan tak›m avantajdan yararlanacaksa, bayra、›n› kald›rmamal›d›r.

Bu durumda, yard›mc› hakemin hakem ile gz gze gelmesi nemlidir.

94

YARDIMCI HAKEM ‹fiARETLER‹

Ceza Alan› D›fl›ndaki Fauller:

Ceza alan› d›fl›nda (ceza alan› izgisine yak›n) faul yap›ld›、›nda, hakemin nerede bulundu、u

ve nas›l bir karar verdi、ini belirlemek iin yard›mc› hakem, hakem ile gz temas›nda

bulunmal›d›r. Yard›mc› hakem ceza alan› n izgisi hizas›nda durmal› ve gerekirse bayra、›n›

kald›rmal›d›r.

Kontra-atak (karfl›t hcum) durumlar›nda, bir fauln yap›l›p yap›lmad›、› ve her durumda

ncelik tafl›yan, fauln ceza alan› iinde veya d›fl›nda oldu、u ve hangi cezan›n verilece、i

konusu gibi bilgileri yard›mc› hakemin verebilmesi gerekmektedir.

Ceza Alan› ‹çindeki Fauller:

Hakemin grfl alan› d›fl›nda, bilhassa yard›mc› hakemin bulundu、u yere yak›n, ceza alan›

iinde bir faul yap›lm›fl ise, yard›mc› hakem hakemin nerede bulundu、unu ve ne karar

verdi、ini belirlemek iin ilk nce hakem ile gz gze gelmelidir. E、er hakem hibir karar

vermemiflse, yard›mc› hakem bayra、›n› kald›rmal› ve elektronik bip sinyalini kullanmal› ve

bariz flekilde kfle gnderine do、ru ta izgisinden hareket etmelidir.

Birçok Oyuncunun Kar›flt›¤› Kavga ve Benzeri Durumlar:

Bu tr durumlarda, hakeme yard›mc› olmak iin en yak›n yard›mc› hakem oyun alan›na

girebilir. Di、er yard›mc› hakem de olay› gzlemlemeli ve detaylar› kaydetmelidir.

Bilgi Paylafl›m›

Ceza gerektiren konularda, yard›mc› hakemin hakemle gz gze gelmesi ve sadece hakemin

grebilece、i anlafl›l›r bir el iflareti vermesi baz› durumlarda yeterli olabilir.

Do、rudan bilgi paylafl›m›n›n gerekli oldu、u durumlarda, e、er gerekirse, yard›mc› hakem

oyun alan› iine 2-3 metre kadar ilerleyebilir. Konufltuklar› zaman, hakem ve yard›mc› hakem,

baflkalar› taraf›ndan duyulmamalar› iin oyun alan›na dnk olmal›d›rlar.

95

Baraj Mesafesi

Yard›mc› hakemin bulundu、u yere yak›n, ta izgisi civar›nda bir serbest vurufl verildi、inde,

baraj›n toptan 9.15 m mesafede oldu、unu temin etmede hakeme yard›mc› olmak iin yard›mc›

hakem oyun alan›na girebilir. Yard›mc› hakem, at›r›lan mesafenin korunmas›nda ›srarc›

olmal›d›r. Bu durumda, hakem oyunu tekrar bafllatmadan nce yard›mc› hakemin yerine

geri dnmesini beklemelidir.

96

KURAL 7 - MAヌIN SワRES‹

Kay›p Zaman ‹in ‹lave Zaman›n Verilmesi

Oyun iindeki o、u duraklamalar tamamen do、ald›r (rne、in, ta at›fllar›, kale vurufllar›).

Sadece bu duraklamalar afl›r› miktarda oldu、unda ilave zaman verilir.

Drdnc hakem, oyunun her devresinin son dakikas› sonunda hakem taraf›ndan belirlenen

en az ilave zaman› belirtir.

‹lave zaman›n bildirilmesi mata geri kalan tam zaman miktar›n› belirtmez. E、er hakem

uygun grrse zaman artt›r›labilir fakat asla azalt›lamaz.

Birinci devrede yap›lan zaman tutma yanl›fll›、›n› hakem ikinci devrenin sresini artt›rarak

veya azaltarak ayarlayamaz.

97

Hakem At›fl›

Herhangi bir oyuncu topu kazanmak iin hakem at›fl›na kat›labilir (kaleci dahil). Bir hakem

at›fl›na kat›lma konusunda gerekli en az veya en ok oyuncu say›s› yoktur. Hakem, bir hakem

at›fl›na kimin kat›laca、›na karar veremez.

KURAL 8 - OYUNUN BAfiLATILMASI VE TEKRAR BAfiLATILMASI

98

KURAL 9 - TOPUN OYUN ‹ヌ‹NDE VE DIfiINDA OLMASI

Oyun Alan› ‹indeki Topun, Oyuncunun D›fl›ndaki Bir Kifliye ヌarpmas›

Top oyun iinde oldu、unda, e、er hakeme veya geici olarak oyun alan›nda bulunan yard›mc›

hakeme arparsa, oyun devam eder. ヌnk hakem ve yard›mc› hakem oyunun paras›d›r.

99

Gol Olmamas›

Bir hakemin top gol izgisini tamamen gemeden gol iflareti vermesi ve an›nda hatas›n› fark

etmesi durumunda, oyunun durduruldu、u s›rada top kale alan› ierisinde de、ilse, topun

bulundu、u yerden hakem at›fl› ile oyun yeniden bafllat›lacakt›r. E、er oyun; top, kale alan›

iindeyken durdurulmuflsa, oyunu tekrar bafllatmak iin yap›lacak hakem at›fl›, oyun durdu、u

anda topun bulundu、u yere en yak›n kale izgisine paralel kale alan› izgisi zerindeki bir

noktadan yap›l›r.

KURAL 10 - GOL ATMA YヨNTEM‹

100

KURAL 11 - OFSAYT

Tan›mlar

Kural 11 - Ofsayt'›n ieri、ine ba、l› olarak afla、›daki tan›mlar uygulan›r:

• “rakip kale izgisine daha yak›n” ifadesi, o oyuncunun kafas›n›n, vcudunun veya ayaklar›n›n

herhangi bir blmnn rakip kale izgisine toptan ve ikinci savunma oyuncusundan

daha yak›n oldu、u anlam›na gelmektedir. Kollar bu tan›ma dhil edilmemifltir,

• “oyuna mdahale”, bir tak›m arkadafl› taraf›ndan verilen veya dokunulan topla oynama

veya dokunma anlam›na gelir,

• “rakibe mdahale etmek”, rakibin grfl izgisini veya hareketlerini a›ka engelleyerek

veya hakemin dflncesine gre, rakibi aldatan veya dikkatini da、›tan bir jest veya hareket

yaparak, rakibin topla oynamas›n› veya oynayabilmesini engelleme anlam›na gelir,

• “bulundu、u pozisyondan avantaj elde etme”, ofsayt pozisyonunda bulunan bir oyuncunun

kale direkleri veya rakibinden seken topla oynamas› anlam›na gelir.

101

‹hlaller

Bir ofsayt ihlali meydana geldi、inde hakem, hcum eden oyuncunun kendi tak›m

arkadafllar›ndan birinin topu en son kendisine gnderdi、i zaman bulundu、u noktadan

kullan›lmak zere bir endirekt serbest vurufl verir.

Hakemin izni olmadan herhangi bir nedenle oyun alan›n› terk eden bir savunma oyuncusu

oyundaki bir sonraki durufla kadar ofsayt amac›yla kendi kale izgisinde veya ta izgisinde

say›lacakt›r. E、er futbolcu oyun alan›n› kasten terk ederse topun bir sonraki oyun d›fl› oluflunda

ihtar grmelidir.

Ofsayt pozisyonunda bulunan bir oyuncunun aktif olarak oyuna mdahale etmedi、ini hakeme

gstermek iin oyun alan› d›fl›na ›kmas› bir ihlal de、ildir. Ancak, hakem bu oyuncunun taktik

sebeplerden dolay› oyun alan›n› terk etti、ini ve oyun alan›na tekrar girmekle haks›z bir avantaj

sa、lad›、›n› dflnrse, oyuncuya sportmenlik d›fl› davran›fltan dolay› ihtar vermelidir.

Oyuncunun oyun alan›na tekrar girmesi iin hakemin iznini almas› gerekir.

E、er bir hcum oyuncusu top kaleye girerken kale direkleri aras›nda ve kale a、lar› iinde

sabit olarak durursa, gol geerli say›lmal›d›r. Ancak, hcum oyuncusu rakip oyuncunun

dikkatini da、›t›rsa gol geersiz say›lmal› ve oyuncuya sportmenlik d›fl› hareketten dolay› ihtar

verilmelidir. Oyunun durduruldu、u s›rada top kale alan› ierisinde de、ilse, topun bulundu、u

yerden hakem at›fl› ile oyun yeniden bafllat›lmal›d›r. E、er oyun top kale alan› iindeyken

durdurulmuflsa, oyunu tekrar bafllatmak iin yap›lacak hakem at›fl›, oyun durdu、u anda

topun bulundu、u yere en yak›n kale izgisine paralel kale alan› izgisi zerindeki bir noktadan

yap›l›r.

102

KURAL 11 - OFSAYT

Rakibine mdahalesi bulunmayan

ofsayt pozisyonundaki hcum oyuncusu (A), topa dokunuyor.

Yard›mc› hakem, oyuncu

Rakibine mdahalesi bulunmayan

topa dokundu、u anda bayra、›n› kald›rmal›d›r.ofsayt pozisyonundaki hcum oyuncusu (A),

topa dokunmuyor.

Oyuncu topa dokunmad›、› iin ofsaytla cezaland›r›lamaz.

103

Hakemin kanaatine gre ofsayt olmayan baflka bir tak›m arkadafl› topla oynama flans›na

sahip de、ilse,

dokunmadan nce cezaland›r›labilir.

ofsayt pozisyonundaki hcum oyuncusu (A) topla oynamadan veya topa

Ofsayt pozisyonundaki

bulunmayan

(A) oyuncusu ofsaytla cezaland›r›lmaz, nk topa dokunmam›flt›r.

hcum oyuncusu (A) topa do、ru kofluyor ve ofsayt pozisyonundatak›m arkadafl› (B) de topa do、ru kofluyor ve topla oynuyor.

104

KURAL 11 - OFSAYT

Ofsayt pozisyonunda

bulunan hcum oyuncusu (1) topa do、ru koflar ve topa dokunmaz.

Yard›mc› hakem

“kale vuruflunu” iflaret etmelidir.

Ofsayt pozisyonundaki

rakibin oynamas›n› veya topla oynayabilmesini engelledi、i iin cezaland›r›lmal›d›r.

bir hcum oyuncusu (A) kalecinin grfl izgisini engelliyor. Oyuncu,

105

Ofsayt pozisyonundaki

oynamas›n› ya da oynayabilmesini nlemiyor.

(A), (B)'yi yan›ltan veya dikkatini da、›tan bir

Ofsayt pozisyonundaki

rakibini aldatan veya dikkatini da、›tan bir jest ya da hareket yapm›yor.

bir hcum oyuncusu (A) topa do、ru kofluyor fakat rakibinin toplajest ya da hareket yapm›yor.bir hcum oyuncusu (A) kalecinin grfl izgisini engellemiyor veya

106

KURAL 11 - OFSAYT

Ofsayt pozisyonundaki

oynamas›n› veya topla oynayabilmesini engellemektedir.

Oyuncu (A), oyuncu (B)'yi yan›ltan veya dikkatini da、›tan bir jest ya da hareket yap›yor.

Tak›m arkadafl› (A) taraf›ndan at›lan flut, kaleciye arparak daha once

bir hcum oyuncusu (A), topa do、ru koflarak rakibinin (B) toplaofsayt pozisyonunda

olan ve

topla oynad›、› iin cezaland›r›lmas› gereken oyuncu (B)'ye geliyor.

107

Tak›m arkadafl› (A) taraf›ndan at›lan flut kaleciden geri dnyor. Oyuncu (B) ofsayt pozisyonunda

de、ildir ve topla oynuyor.

Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu

pozisyondan bir avantaj sa、lam›yor.

Hcum oyuncusu (A)'n›n rakibinden seken top, daha nce

tak›m arkadafl› (B)'ye geliyor. (B)

(C) cezaland›r›lmaz. ヌnk topa dokunmuyor ve bulundu、uofsayt pozisyonunda bulunantopla oynad›、› iin ofsaytt›r.

108

KURAL 11 - OFSAYT

Rakibine mdahale etmeyen hcum oyuncusu (C)

(A) rakip kaleye do、ru koflan ve ofsayt pozisyonunda bulunmayan oyuncuya (B1) pas veriyor

ve oyuncu (B2) tak›m arkadafl› (C)'ye pas veriyor. Hcum oyuncusu (C) ofsaytla cezaland›r›lamaz.

ヌnk top kendisine at›ld›、› anda

ofsayt pozisyonunda iken tak›m arkadafl›ofsayt pozisyonunda de、ildir.

109

Faul Oluflumunda Gerekli fiartlar

Bir kusurun faul olarak nitelendirilmesi iin afla、›daki koflullar›n oluflmas› gerekmektedir:

• bir oyuncu taraf›ndan yap›lmal›,

• oyun alan›nda meydana gelmeli,

• top oyundayken meydana gelmeli.

Hakem oyunu oyun sahas› d›fl›nda meydana gelen bir mdahaleden dolay› durdurduysa (top

oyundayken), oyunun top kale alan› d›fl›ndayken durdurulmufl olmas› halinde, oyunun

durduruldu、u anda topun bulundu、u yerden yap›lacak bir hakem at›fl› ile oyun bafllat›l›r.

Oyun top kale sahas› ierisindeyken durdurulmufl ise, oyun durduruldu、unda topun bulundu、u

noktaya en yak›n yerden kale alan› ierisinde kale izgisine paralel bir hakem at›fl› ile oyun

bafllat›lmal›d›r.

Dikkatsiz, Kontrolsz, Afl›r› Kuvvet Kullanma

“Dikkatsiz”, oyuncunun mcadeleye girdi、inde dikkatsiz ve dflncesiz davrand›、› veya

tedbirsiz hareket etti、i anlam›na gelmektedir.

• E、er bir faule dikkatsiz olarak hkm verilmiflse, baflka bir cezai yapt›r›ma gerek yoktur.

“Kontrolsz”, oyuncunun rakibi iin tehlike veya sonular›n› hibir flekilde dflnmeden

hareket etti、i anlam›na gelmektedir.

• Kontrolsz flekilde oynayan bir oyuncuya ihtar verilmelidir.

“Afl›r› kuvvet kullanma”, oyuncunun gerekenden ok fazla kuvvet kulland›、› ve rakibini

sakatlama durumunda oldu、u anlam›na gelmektedir.

• Afl›r› kuvvet kullanan bir oyuncu oyundan ihra edilmelidir.

Rakibe fiarj:

fiarj hareketi, kollar› veya dirsekleri kullanmadan, topla oynama mesafesinde fiziki temasla,

bir alan iin mcadele etmektir.

Afla、›daki durumlarda rakibe flarj yapmak bir ihlaldir.

• dikkatsiz flekilde,

• kontrolsz flekilde,

• afl›r› kuvvet kullanarak.

KURAL 12 - FAULLER VE FENA HAREKETLER

110

KURAL 12 - FAULLER VE FENA HAREKETLER

Rakibi Tutmak

Rakibi tutmak, elleri, kollar› veya vcudu kullanarak rakibin kendisini gemesine engel olmay›

iermektedir.

ヨzellikle serbest vurufl veya kfle vurufllar› s›ras›nda ceza alan› iinde oyuncular aras›ndaki

tutma ihlallerine erken ve kararl› biimde mdahale etmeleri gerekti、i hakemlere hat›rlat›l›r.

Bu durumlarla ilgili olarak;

• top oyunda olmadan nce rakibi tutan bir oyuncuyu hakem uyarmal›d›r,

• top oyunda olmadan nce tutma eylemi devam ederse oyuncuya ihtar verilmelidir,

• e、er top oyunda oldu、unda meydana gelirse, direkt serbest vurufl veya penalt›yla birlikte

oyuncuya ihtar verilmelidir.

E、er bir savunma oyuncusu bir hcum oyuncusunu ceza alan› d›fl›nda tutmaya bafllar fakat

ceza alan› iinde tutmaya devam ederse, hakem bir penalt› vuruflu karar› vermelidir.

Disiplin Yapt›r›mlar›

• Bir oyuncu bir rakibini topa sahip olmas›n› veya avantajl› bir pozisyon almas›n› engellemek

iin tutarsa, sportmenlik d›fl› davran›fltan dolay› ihtar verilmelidir.

• Bir oyuncu bir rakibini tutarak bariz gol flans›n› engellerse oyundan ihra edilmelidir.

• Di、er rakibi tutma durumlar›nda baflka disiplin cezas› verilmemelidir.

Oyunun Tekrar Bafllamas›

• ‹hlalin meydana geldi、i yerden direkt serbest vurufl (bak›n›z Kural 13 - Serbest Vurufl

Pozisyonu) veya ihlal ceza alan› iinde meydana geldiyse bir penalt› vuruflu verilir.

111

Topu Elle Tutmak

Topu elle tutmak, oyuncunun eli veya kolu ile topa kasti olarak temas›n› ierir. Bir ihlal olup

olmad›、› konusunda hakem afla、›dakileri gz nne almal›d›r:

• elin topa do、ru hareketi (topun ele do、ru hareketi de、il),

• rakip ve top aras›ndaki mesafe (beklenmeyen top),

• elin pozisyonu mutlaka bir ihlalin oldu、u anlam›na gelmez,

• elde tutulan bir cisim ile (giysi ve tekmelik vb.) topa dokunmak bir ihlal olarak de、erlendirilir,

• at›lan bir cisim ile (ayakkab› ve tekmelik vb.) topa vurmak bir ihlal say›l›r.

Disiplin Yapt›r›mlar›

Bir oyuncu, kas›tl› olarak topu elle tuttu、u veya oynad›、›nda sportmenlik d›fl› davran›fltan

dolay› ihtar verilmesi gereken durumlar vard›r. ヨrne、in, e、er bir oyuncu:

• kasti olarak ve a›k flekilde bir rakibin topa sahip olmas›n› engellemek iin topu

elle tutarsa,

• kas›tl› olarak topla elle oynayarak gol atmaya al›fl›rsa.

Ancak, topla kas›tl› olarak elle oynayarak bir gol veya bariz gol flans›n› engellerse, bu oyuncu

oyundan ihra edilir. Bu ceza, oyuncunun kasti olarak topla elle oynama hareketinden dolay›

de、il, fakat goln at›lmas›n› engelleyen kabul edilmez ve adil olmayan mdahaleden

kaynaklanmaktad›r.

Oyunun Tekrar Bafllamas›

• ‹hlalin meydana geldi、i yerden direkt serbest vurufl (bak›n›z Kural 13 - Serbest Vurufl

Pozisyonu) veya penalt› vuruflu.

Kaleci, kendi ceza alan› d›fl›nda topu elle oynama konusunda di、er herhangi bir oyuncu ile

ayn› k›s›tlamalara sahiptir. Kendi ceza alan› iinde kaleci direkt serbest vurufl gerektiren bir

elle oynama ihlali veya topu elle oynama ile ilgili herhangi hatal› davran›fltan dolay› sulu

olamaz. Ancak, bir endirekt serbest vurufl gerektirebilecek birka ihlalden sulu say›labilir.

112

KURAL 12 - FAULLER VE FENA HAREKETLER

Kaleci Taraf›ndan Yap›lan ‹hlaller

Kalecinin topu elinde alt› saniyeden fazla tutmas›na izin verilmez. Kaleci afla、›daki durumlarda

topa sahip olmufl say›l›r:

• top ellerinde veya eli ile herhangi bir yzey aras›nda (rne、in, zemin, kendi vcudu)

oldu、unda,

• uzanm›fl a›k eli ile topu tutarken,

• yerde z›plat›rken veya havaya att›、›nda,

Bir kaleci elleri ile topa sahip oldu、unda bir rakip taraf›ndan mdahale edilemez.

Bir kalecinin afla、›daki durumlarda kendi ceza alan›nda eli ile topa dokunmas›na izin verilmez:

• elinden topu ›kard›ktan ve baflka bir oyuncuya temas etmeden topa tekrar eli ile mdahale

ederse:

- topun kaleciden tesadfen geri geldi、i durum hari, rne、in, bir kurtar›fl yapt›ktan

sonra, elleri veya kollar›n›n herhangi k›sm› ile dokundu、unda kalecinin topun kontrolnde

oldu、u dflnlr.

- kas›tl› olarak topa vurdu、unda da kaleci topa sahip olmufl olur

• Bir tak›m arkadafl› taraf›ndan top kas›tl› olarak kaleciye pas olarak vuruldu、unda topa

elleri ile dokunursa,

• Bir tak›m arkadafl› taraf›ndan ta at›fl›ndan do、rudan gelen topa elleri ile dokunursa.

Oyunun Tekrar Bafllamas›

• ‹hlalin meydana geldi、i yerden endirekt serbest vurufl

(bak›n›z Kural 13 - Serbest Vurufl Pozisyonu).

113

Kaleciye Karfl› Yap›lan ‹hlaller

• Bir oyuncunun kalecinin ellerinden topu ›karmas›na engel olmas› ihlaldir.

• Kaleci topu elinden ›kar›rken bir oyuncu e、er topa vurur veya vurmaya al›fl›rsa, oyuncu

tehlikeli flekilde mdahale etti、inden dolay› cezaland›r›lmal›d›r.

• Bir kalecinin hareketini adil olmayan flekilde engelleyerek onu k›s›tlamak bir ihlaldir,

rne、in, kfle vurufllar› kullan›l›rken.

Tehlikeli fiekilde Oynamak

Tehlikeli flekilde oynamak, topla oynamaya al›fl›rken baflkas›n› sakatlamaya teflebbs

(oyuncunun kendisi dahil) etme hareketi olarak tan›mlan›r. Bir rakip yak›nda oldu、unda

yap›l›r ve sakatlanma korkusundan dolay› rakibinin topla oynamas›n› nler.

Hakemin grflne gre, rakibe tehlikeli olmamak kayd›yla makas veya bisiklet vurufluna

izin verilir.

Tehlikeli flekilde oynama durumu oyuncular aras›nda fiziki temas iermez. E、er fiziki bir

temas varsa, hareket bir direkt serbest vurufl veya penalt› vuruflu ile cezaland›r›labilen bir

ihlal haline gelir. Fiziki temas olmas› durumunda hakem, byk olas›l›kla bir ihlal oldu、unu

gz nne almal›d›r.

Disiplin Cezalar›

• E、er bir oyuncu “normal” bir mcadelede tehlikeli flekilde oynarsa, hakem herhangi bir

disiplin cezas› vermemelidir. E、er hareket belirgin flekilde sakatlanma riski tafl›yarak

yap›lm›flsa, hakem oyuncuya ihtar vermelidir.

• E、er bir oyuncu tehlikeli flekilde oynayarak bariz gol flans›n› engellerse, hakem oyuncuyu

oyundan ihra etmelidir.

Oyunun Tekrar Bafllamas›

• ‹hlalin meydana geldi、i yerden endirekt serbest vurufl (bak›n›z Kural 13 - Serbest Vurufl

Pozisyonu).

114

KURAL 12 - FAULLER VE FENA HAREKETLER

• E、er temas varsa, farkl› bir ihlal yap›lm›flt›r ve bir direkt serbest vurufl veya penalt› vuruflu

ile cezaland›r›labilinir.

Bir Rakibin ‹lerlemesine Engel Olmak

Bir rakibin ilerlemesine engel olmak, top her iki oyuncunun oynama mesafesinde olmad›、›nda,

engel teflkil etmek, durdurmak, yavafllatmak veya rakibinin ynn de、ifltirmeye zorlamak

amac›yla rakibinin nn kesmek anlam›na gelmektedir.

Tm oyuncular oyun alan›nda pozisyon alma hakk›na sahiptir. Bir rakibin yolu zerinde olmak

bir rakibin nne do、ru hareket etmek anlam›na gelmez.

Topu korumaya (saklamaya) izin verilir. Top oynama mesafesinde tutuldu、u takdirde ve

oyuncu rakibini kollar› veya vcudu ile tutmuyorsa, taktik sebeplerden dolay› top ile rakip

aras›na giren bir oyuncu bir ihlal yapmam›fl olur. E、er top oynama mesafesi iinde ise, bu

oyuncuya adil bir flekilde rakibi taraf›ndan flarj yap›labilir.

Kart Gstermek ‹in Oyunun Bafllamas›n› Geciktirme

Hakem bir kart gstermeye karar verdi、inde, ihtar vermek veya bir oyuncuyu ihra etmek

iin, yapt›r›m yerine getiriline kadar oyunu tekrar bafllatmamal›d›r.

115

Sportmenlik D›fl› Davran›fltan Dolay› ‹htarlar

Sportmenlik d›fl› davran›fltan dolay› bir oyuncuya ihtar verilmesi gereken farkl› durumlar

mevcuttur, rne、in, e、er bir oyuncu:

• direkt serbest vurufla hkmedilebilecek yedi kusurdan birini kontrolsz bir flekilde

yaparsa,

• umut vaadeden bir hcumu nlemek iin taktik nedenlerle rakibe mdahale ederek veya

bozarak bir faul yaparsa,

• taktik sebepten dolay› rakibini ekerek toptan uzaklaflt›rma veya rakibin topa ulaflmas›n›

engelleme amac›yla rakibi tutarsa,

• rakibin topa sahip olmas›n› veya bir hcum gelifltirmesini engellemek iin topa elle

mdahale ederse (kendi ceza alan› iindeki kaleci d›fl›nda),

• gol atmak niyetiyle topa elle mdahale ederse (niyetin baflar›l› olup olmamas› sz konusu

de、ildir),

• sakatlanma numaras› yaparak veya faul yap›ld›、› izlenimi vererek (taklit) hakemi aldatmaya

al›fl›rsa,

• oyun s›ras›nda veya hakemin izni olmadan kaleci ile yer de、ifltirirse,

• oyuna karfl› sayg›s› olmad›、›n› gsterecek flekilde (oyunu sabote edecek flekilde) hareket

ederse,

• oyun alan›n› terk etmesi iin izin verildikten sonra oyun alan›ndan ›karken topla oynarsa,

• oyun s›ras›nda veya tekrar bafllamada rakibin dikkatini szel olarak da、›t›rsa,

• oyun alan›na izin verilmeyen iflaretler yaparsa,

• kaleci topa elleriyle dokunsun ya da dokunmas›n, top halen oyundayken topu kendi

kalecisine geirmek iin kafas›, g、s, dizi, vb. ile kural›n uygulanmas›n› nlemek amac›yla

bilerek hile yaparsa. Oyuncu taraf›ndan Kural 12'nin hem metin hem de ruhunun

uygulanmas›n› nlemek amac›yla ihlal yap›lm›flt›r ve oyun endirekt serbest vuruflla

yeniden bafllat›l›r.

• serbest vurufl yaparken topu kendi kalecisine aktarmak iin, kural›n uygulanmas›n›

nlemek amac›yla bilerek hile yapmas› (oyuncuya ihtar verildikten sonra serbest vurufl

tekrarlanmal›d›r).

116

KURAL 12 - FAULLER VE FENA HAREKETLER

Bir Goln Kutlanmas›

Bir gol at›ld›、›nda oyuncunun sevincini gstermesine izin verilmesine ra、men, kutlama

afl›r›ya kamamal›d›r.

Mant›kl› kutlamalara izin verilir fakat afl›r› zaman kayb›na sebep olduklar›nda koreografik

(nceden planlanm›fl figrler ieren) kutlamalar›n uygulamas› teflvik edilmemelidir ve

hakemlere byle durumlarda mdahale etmeleri talimat› verilmifltir.

Afla、›daki durumlarda bir oyuncuya ihtar verilmelidir:

• hakemin grflne gre, tahrik edici, alayc› veya k›flk›rt›c› hareketler yaparsa,

• gol at›ld›ktan sonra kutlamak iin oyun alan›n› evreleyen parmakl›klara (tel rglere)

t›rman›rsa,

• formas›n› ›kar›r veya bafl›n› formas›yla kapat›rsa,

• bafl›n› veya yzn bir maske ya da benzer bir fleyle kapat›rsa.

Bir gol kutlamak iin oyun alan›n›n d›fl›na ›kmak tek bafl›na ihtar verilebilecek bir ihlal

de、ildir. Fakat mmkn olan en k›sa zamanda oyuncular›n oyun alan›na dnmesi flartt›r.

Gol kutlamalar› ile bafla ›kmak iin hakemlerin sa、duyuyla ve nleyici bir tav›rla hareket

etmeleri beklenir.

Sz veya Davran›fl ile ‹tiraz Etmek

Hakemin karar›n› protesto ederek, itirazdan (szle veya hareket ile) sulu bir oyuncuya ihtar

verilmelidir.

Oyun Kurallar›na gre bir tak›m›n kaptan› zel statye veya imtiyazlara sahip de、ildir. Fakat

tak›m›n›n davran›fllar›ndan bir dereceye kadar sorumludur.

117

Oyunun Tekrar Bafllamas›n› Geciktirmek

Afla、›da belirtilen taktikler ile oyunun tekrar bafllamas›n› geciktiren oyunculara hakemler

ihtar vermelidir:

• hakemi, vuruflu tekrar ettirmeye zorlamak amac›yla bir serbest vuruflu yanl›fl yerden

kullanmak,

• ta at›fl›n› yapacakm›fl gibi davranmak fakat aniden tak›m arkadafllar›ndan birine kullanmas›

iin b›rakmak,

• hakem oyunu durdurduktan sonra, topu uza、a vurmak veya eli ile tafl›mak,

• ta at›fl› veya bir serbest vuruflu kullan›rken afl›r› geciktirmek,

• yedek oyuncu ile de、iflirken oyun alan›ndan ›kmay› geciktirmek,

• hakem, oyunu durdurduktan sonra topa kasti olarak dokunarak rakibi tahrik etmek.

Devaml› ‹hlaller

Kurallar› ›srarl› flekilde ihlal eden oyunculara karfl› hakemler her zaman dikkatli olmal›d›r.

Bilhassa, bir oyuncu birka farkl› ihlal yapm›fl olsa bile, kurallar› ›srarl› flekilde ihlal etti、i iin

yine de ihtar verilmesi gerekti、ini unutmamal›d›rlar.

“Devaml› ihlal” konusu ile ilgili olarak, yap›lan ihlallerin belirli bir say›s› yoktur. Bu konuda

bir yarg›ya varmak hakemin yetkisindedir. Bir oyuncunun devaml› ihlal yap›p yapmad›、›na

oyunun ynetimi ve kontrol erevesinde hakem karar verecektir.

118

KURAL 12 - FAULLER VE FENA HAREKETLER

Ciddi Faull Oyun

Bir oyuncu, top oyunda oldu、u s›rada, top iin mcadele ederken rakibine karfl› afl›r› kuvvet

veya fliddet kullan›rsa, bu oyuncu ciddi faull oyundan dolay› suludur.

Rakibin gvenli、ini tehlikeye dflrecek flekilde, topu kazanmak iin ayakla mdahale ederse

(tackle), ciddi faull oynama olarak de、erlendirilmelidir.

Top iin mcadele ederken afl›r› kuvvet ile ve rakibinin gvenli、ini tehlikeye koyacak flekilde

bir veya iki aya、›n› kullanarak nden, yandan veya arkadan rakibinin stne giden bir oyuncu

ciddi faull oyundan suludur.

Sonucunda a›k flekilde gol olma f›rsat› yoksa, ciddi faul ieren durumlarda avantaj

uygulanmamal›d›r. Oyun durduruldu、unda hakem ciddi faull oyundan dolay› sulu olan

oyuncuyu oyundan ihra edecektir.

Ciddi faull oyundan dolay› sulu olan bir oyuncu, ihra edilmelidir ve oyun ihlalin meydana

geldi、i yerden bir direkt serbest vurufl ile (bak›n›z Kural 13 - Serbest Vurufl Pozisyonu) veya

penalt› vuruflu ile (e、er ihlal, ihlali yapan oyuncunun ceza alan› iinde meydana gelmiflse)

tekrar bafllat›l›r.

119

fiiddetli Hareket

E、er bir oyuncu, topla mcadele etmezken rakibine karfl› afl›r› kuvvet veya fliddet kullan›rsa,

oyuncu fliddetli hareketten dolay› suludur.

E、er bir tak›m arkadafl›na, seyirciye, ma yetkilisine veya di、er herhangi bir kifliye karfl› afl›r›

kuvvet veya fliddet kullan›rsa, yine fliddetli hareketten dolay› suludur.

Top oyunda olsun veya olmas›n, fliddetli hareket oyun alan›nda veya s›n›rlar› d›fl›nda meydana

gelebilir.

A›k flekilde gol flans› yoksa fliddetli hareketle ilgili durumlarda avantaj uygulanmamal›d›r.

Oyun durduruldu、unda, hakem fliddetli hareketten dolay› sulu oyuncuyu oyundan ihra

etmelidir.

fiiddetli hareketler, s›k s›k birok oyuncunun kat›ld›、› kargaflaya yol aarlar ve bu nedenle

hakemlere, etkin mdahale ile bu kargaflay› nlemeleri hat›rlat›l›r.

fiiddetli hareketten dolay› sulu grlen bir oyuncu, yedek oyuncu veya de、ifltirilen bir oyuncu

oyundan ihra edilmelidir.

120

KURAL 12 - FAULLER VE FENA HAREKETLER

Oyunun Tekrar Bafllamas›

• E、er top oyun d›fl›nda ise, oyun bir nceki karara gre tekrar bafllat›l›r.

• E、er top oyun iinde ise ve ihlal oyun alan› d›fl›nda meydana gelmiflse:

- e、er oyuncu zaten oyun alan› d›fl›nda ise ve ihlal yapm›flsa, oyun; oyunun top kale

alan› d›fl›ndayken durdurulmufl olmas› halinde, oyunun durduruldu、u anda topun

bulundu、u yerden yap›lacak bir hakem at›fl› ile bafllat›l›r. E、er oyun top kale alan›

iindeyken durdurulmuflsa, oyunu tekrar bafllatmak iin yap›lacak hakem at›fl›, oyun

durdu、u anda topun bulundu、u yere en yak›n kale izgisine paralel kale alan› izgisi

zerindeki bir noktadan yap›l›r,

- e、er oyuncu ihlali yapmak zere oyun alan›n› terk ederse, oyun durdu、unda topun

bulundu、u yerden bir endirekt vurufl ile oyun tekrar bafllat›l›r

(bak›n›z Kural 13 - Serbest Vurufl Pozisyonu).

• E、er top oyunda ise ve oyuncu ihlali oyun alan› iinde yapm›flsa:

- bir rakibe karfl›, ihlalin yap›ld›、› yerden bir direkt serbest vurufl ile

(bak›n›z Kural 13 - Serbest Vurufl Pozisyonu) veya bir penalt› vuruflu ile (ihlali yapan

oyuncu kendi ceza alan› iindeyse) oyun tekrar bafllat›r,

- bir tak›m arkadafl›na karfl›, ihlalin yap›ld›、› yerden bir endirekt serbest vurufl ile oyun

tekrar bafllat›l›r (bak›n›z Kural 13 - Serbest Vurufl Pozisyonu),

- yedek oyuncu veya de、ifltirilen oyuncuya karfl›, oyun durdu、unda topun bulundu、u

yerden bir endirekt serbest vurufl ile oyun tekrar bafllat›l›r

(bak›n›z Kural 13 - Serbest Vurufl Pozisyonu),

- hakeme veya yard›mc› hakeme karfl›, ihlalin yap›ld›、› yerden bir endirekt serbest vurufl

ile oyun tekrar bafllat›l›r (bak›n›z Kural 13 - Serbest Vurufl Pozisyonu),

- di、er bir kifliye karfl›, oyun, oyunun top kale alan› d›fl›ndayken durdurulmufl olmas›

halinde, oyunun durduruldu、u anda topun bulundu、u yerden yap›lacak bir hakem

at›fl› ile bafllat›l›r. E、er oyun, top kale alan› iindeyken durdurulmuflsa, oyunu tekrar

bafllatmak iin yap›lacak hakem at›fl›, oyun durdu、u anda topun bulundu、u yere en

yak›n kale izgisine paralel kale alan› izgisi zerindeki bir noktadan yap›l›r.

121

Bir Cismin (veya top) At›lmas› ile ‹lgili ‹hlaller

Top oyunda oldu、unda, e、er bir oyuncu, yedek oyuncu veya de、ifltirilen oyuncu kontrolsz

bir flekilde rakibine veya baflka bir kifliye bir cisim atarsa, hakem oyunu durduracak ve

oyuncuya, yedek oyuncuya veya de、ifltirilen oyuncuya ihtar verecektir.

Top oyunda iken, e、er bir oyuncu, yedek oyuncu veya de、ifltirilen oyuncu afl›r› kuvvet kullanarak

rakibine veya di、er baflka bir kifliye bir cisim atarsa, hakem oyunu durduracak ve oyuncuyu,

yedek oyuncuyu veya de、ifltirilen oyuncuyu fliddetli hareketinden dolay› oyundan ihra

edecektir.

Oyunun Tekrar Bafllat›lmas›

• E、er, kendi ceza alan› iinde duran bir oyuncu ceza alan› d›fl›ndaki bir rakibine bir cisim

atarsa, cismin rakibe vurdu、u veya vurabilece、i yerden rakip tak›m lehine bir direkt

serbest vurufl ile hakem oyunu tekrar bafllat›r.

• E、er, kendi ceza alan› d›fl›nda bulunan bir oyuncu, ceza alan› iindeki bir rakibe bir cisim

atarsa, hakem oyunu penalt› vuruflu ile tekrar bafllat›r.

• E、er oyun alan› iindeki bir oyuncu, oyun alan› d›fl›nda duran herhangi kifliye bir cisim

atarsa, oyun durdu、unda topun bulundu、u yerden bir endirekt serbest vurufl ile hakem

oyunu tekrar bafllat›r (bak›n›z Kural 13 - Serbest Vurufl Pozisyonu).

• E、er oyun alan› d›fl›ndaki bir oyuncu, oyun alan› iindeki rakibine bir cisim atarsa, cismin

rakibe vurdu、u veya vurabilece、i yerden rakip tak›m lehine bir direkt serbest vurufl veya

penalt› vuruflu ile (ihlali yapan›n kendi ceza alan› iindeyse) hakem oyunu tekrar bafllat›r.

• E、er oyun alan› d›fl›nda bulunan bir yedek oyuncu veya de、ifltirilen oyuncu, oyun alan›

iindeki bir rakibine bir cisim atarsa, oyun durdu、unda topun bulundu、u yerden rakip

tak›m lehine bir endirekt serbest vurufl ile hakem oyunu tekrar bafllat›r

(bak›n›z Kural 13 - Serbest Vurufl Pozisyonu).

122

KURAL 12 - FAULLER VE FENA HAREKETLER

Bir Gole Veya Gol Atma fians›na Engel Olmak

Rakibin bariz gol flans›n› engellemek ile ilgili oyundan ihra etmeyi gerektiren iki ihlal vard›r.

‹hlalin ceza alan› iinde meydana gelmesi gerekli de、ildir.

Bariz gol flans› s›ras›nda e、er hakem avantaj uygularsa ve gol direkt olarak at›l›rsa, rakibin

el ile oynamas›na veya faul yapmas›na ra、men, oyuncu oyundan ihra edilemez fakat halen

bir ihtar verilebilir.

Bir gol veya bariz bir gol flans›n› engellemekten dolay› bir oyuncuyu oyundan ihra etmek

iin karar verirken; hakemler afla、›daki durumlar› gz nne almal›d›rlar:

• ifllenen ihlal ile kale aras›ndaki mesafe,

• topun kontroln muhafaza etmek veya kazanmak ihtimali,

• oyunun yn,

• savunma oyuncular›n›n konumu ve say›s›,

• bir rakibin bariz gol flans›n› engelleyen ihlal, bir direkt serbest vurufl veya bir endirekt

serbest vurufl gerektiren bir ihlal olabilir.

123

Yntem

Top vurulup hareket etti、inde oyundad›r.

Serbest vurufl, bir ayak veya ayn› anda iki ayak ile topu kald›rarak kullan›labilir.

Rakibi flafl›rtmak amac› ile serbest vuruflu kullan›yormufl gibi yapmak, futbolun bir paras›

olarak kabul edilebilir. Ancak, hakemin grflne gre, e、er yan›ltma sportmenlik d›fl›

davran›fl olarak dflnlrse, oyuncuya ihtar verilmelidir.

E、er bir oyuncu, serbest vuruflu do、ru flekilde kullan›rken, dikkatsiz veya kontrolsz bir

flekilde olmadan veya afl›r› kuvvet kullanmadan, topla ikinci defa oynamak iin kasti olarak

topu bir rakibine arpt›r›rsa hakem oyunu devam ettirmelidir.

Bir vuruflun endirekt serbest vurufl oldu、unu belirtmek iin, hakem kolunu kald›rmazsa ve

top direkt olarak kaleye vurulursa, bu endirekt serbest vurufl tekrarlanmal›d›r. Endirekt

serbest vuruflu kullanma hakk› hakemin hatas›ndan dolay› geersiz say›lmaz.

Mesafe

E、er bir oyuncu serbest vuruflu abuk kullanmaya karar verir ve topa 9.15 m mesafeden

daha yak›nda bulunan bir rakip oyuncu topu keserse, hakem oyunu devam ettirmelidir.

E、er bir oyuncu serbest vuruflu abuk kullanmaya karar verirse ve topa yak›n olan bir rakip

oyuncu kasti olarak vuruflu yapmas›n› engellerse, hakem oyuncuya oyunun tekrar bafllamas›n›

geciktirdi、i iin ihtar vermelidir.

Savunma tak›m› taraf›ndan kendi ceza alan› iinde bir serbest vurufl kullan›ld›、›nda; e、er,

savunma oyuncusu vuruflu abuk kullanmaya karar verir ve rakipler ceza alan›n› terk etmek

iin zaman bulamad›、›ndan dolay› bir veya daha fazla rakip oyuncu ceza alan› iinde kalm›flsa,

hakem oyunu devam ettirmelidir.

KURAL 13 - SERBEST VURUfiLAR

124

KURAL 14 - PENALTI VURUfiU

Yntem

Penalt› vuruflu s›ras›nda rakibi flafl›rtmak iin yan›lt›c› hareketler yapmak futbolun bir

paras›d›r ve izin verilir. Ancak, hakemin grflne gre e、er yan›ltma bir sportmenlik d›fl›

davran›fl hareketi olarak dflnlrse, oyuncuya ihtar verilmelidir.

Penalt› Vuruflu ‹in Haz›rl›k

Penalt› vuruflu yap›lmadan nce hakem, afla、›daki gereksinimleri teyit etmelidir:

• vuruflu yapan oyuncu belirlenecektir,

• top do、ru flekilde penalt› noktas›na yerlefltirilecektir,

• kaleci, kale direkleri aras›nda, kale izgisi zerinde ve yz vuruflu yapana dnk olacakt›r,

• vuruflu yapan oyuncunun tak›m arkadafllar› ve kaleci:

- ceza alan›n›n d›fl›nda,

- ceza alan› yay›n›n d›fl›nda,

- topun arkas›nda olacakt›r.

125

‹hlaller- Ddk ヌald›ktan Sonra Ve Top Oyuna Girmeden ヨnce

‹hlali Yapan Gol Gol de、il

Hcum oyuncusu

Penalt› tekrarlan›r Endirekt serbest vurufl

Savunma oyuncusu

Gol Penalt› tekrarlan›r

‹ki Tak›m Oyuncular›

Penalt› tekrarlan›r Penalt› tekrarlan›r

Vuruflun Sonucu

126

KURAL 15 - TAヌ ATIfiI

Yntemler - ‹hlaller

Rakip oyuncular›n, ta at›fl›n›n kullan›ld›、› noktaya 2 metreden daha yak›n olmamalar› gerekti、i

hakemlere hat›rlat›l›r. Gerekti、i yerde, ta at›fl› yap›lmadan nce hakem bu mesafe iinde

bulunan oyuncuyu uyar›r ve e、er do、ru mesafeye gelmezse oyuncuya ihtar verir. Oyun ta

at›fl› ile tekrar bafllat›l›r.

E、er bir oyuncu, ta at›fl›n› do、ru kullan›rken, dikkatsiz veya kontrolsz bir flekilde olmadan

veya afl›r› kuvvet kullanmadan topla ikinci defa oynamak amac›yla kasti olarak topu rakibine

arpt›r›rsa, hakem oyunu devam ettirmelidir.

E、er top, ta at›fl›ndan direkt olarak rakibin kalesine girerse, hakem kale vurufluna

hkmetmelidir. E、er top, ta at›fl›ndan direkt olarak kendi kalesine girerse, hakem kfle

vuruflu vermelidir.

E、er top, oyun alan›na girmeden nce zemine de、erse, do、ru yntem ile at›lm›fl olmas›

kayd›yla, ta at›fl› ayn› tak›m taraf›ndan ayn› yerden tekrarlan›r. E、er ta at›fl› do、ru ynteme

gre at›lmam›fl ise, rakip tak›m taraf›ndan tekrar kullan›lacakt›r.

127

Yntemler - ‹hlaller

Kale vuruflunu do、ru kullanan oyuncu, e、er baflka bir oyuncuya temas etmeden ceza alan›

d›fl›na ›kt›ktan sonra, top ile kasti olarak ikinci defa oynarsa, ikinci kez topa dokundu、u

yerden bir endirekt serbest vurufl ile cezaland›r›lacakt›r (bak›n›z Kural 13 - Serbest Vurufl

Pozisyonu). Ancak, oyuncu topa eli ile temas ederse, direkt serbest vurufl ile ve e、er gerekirse,

bir disiplin cezas› ile cezaland›r›lmal›d›r.

E、er bir rakip oyuncu, top oyuna girmeden nce ceza alan› iine girer ve savunma oyuncusu

taraf›ndan faule maruz kal›rsa, kale vuruflu tekrarlan›r ve ihlalin niteli、ine gre savunma

oyuncusuna ihtar verilir veya oyundan ihra edilir.

KURAL 16 - KALE VURUfiU

128

KURAL 17 - KヨfiE VURUfiU

Yntemler - ‹hlaller

Top oyuna girene kadar, rakiplerin kfle yay›ndan en afla、› 9.15 m (10 yarda) mesafede

bulunmalar› gerekti、i hakemlere hat›rlat›l›r (saha d›fl›ndaki iste、e ba、l› iflaretler yard›m iin

kullan›labilir). Gerekti、inde hakem, kfle vuruflu kullan›lmadan nce bu mesafe iinde bulunan

oyuncular› uyarmal›d›r ve e、er do、ru mesafeye ekilmezlerse oyuncuya ihtar vermelidir.

E、er vuruflu yapan oyuncu, baflka bir oyuncuya dokunmadan topa ikinci defa de、erse, ikinci

dokunuflun oldu、u yerden rakip tak›m lehine bir endirekt serbest vurufl verilir

(bak›n›z Kural 13 - Serbest Vurufl Pozisyonu).

Kfle vuruflunu nizami bir flekilde kullan›rken, e、er bir oyuncu dikkatsiz veya kontrolsz

flekilde olmadan veya afl›r› kuvvet kullanmadan topla ikinci defa oynamak iin kas›tl› olarak

topu bir rakibine arpt›r›rsa, hakem oyunu devam ettirmelidir.

Top, kfle yay›n›n iine yerlefltirilecek ve vuruldu、unda oyunda olacakt›r. Bylece oyunda

olmas› iin topun kfle yay›n› terk etmesi gerekmez.

Afla、›daki flekil baz› do、ru ve do、ru olmayan pozisyonlar› gstermektedir.

129

Penalt› Noktas›ndan Vurufllar:

Yöntem

• Penalt› noktas›ndan yap›lan vurufllar ma›n paras› de、ildir.

• Penalt› vurufllar›n›n yap›ld›、› ceza alan›, ancak kale ve zeminin kullan›lamaz hale geldi、i

durumlarda de、ifltirilebilir.

• Tm uygun oyuncular, penalt› noktas›ndan birer vurufl yapt›ktan sonra, birinci turdaki

s›ray› takip etmek zorunda de、ildir.

• Her tak›m, ma›n sonunda oyun alan›nda bulunan oyuncular aras›ndan vurufllar› yapacak

oyuncular›n s›ras›n› belirlemekle sorumludur.

• Kaleci d›fl›nda, sakatlanan bir oyuncu penalt› noktas›ndan yap›lan vurufllar s›ras›nda

de、ifltirilemez.

• E、er kaleci, penalt› noktas›ndan kullan›lan vurufllar s›ras›nda oyundan ihra edilmifl ise,

ma›n sonunda oyun alan›nda bulunan veya bulunmas› gereken (vurufllara kat›lma hakk›

olan) bir oyuncu ile de、ifltirilmelidir.

• Bir oyuncu, yedek oyuncuya veya de、ifltirilen oyuncuya penalt› noktas›ndan yap›lan

vurufllar s›ras›nda ihtar verilebilir veya oyundan ihra edilebilir.

• Penalt› noktas›ndan yap›lan vurufllar s›ras›nda e、er bir tak›mda 7 oyuncudan daha az

say›da oyuncusu kalm›flsa, hakem oyunu tatil etmeyecektir.

• Penalt› noktas›ndan yap›lan vurufllar s›ras›nda, e、er bir oyuncu sakatlan›r veya sahadan

ihra edilir ve tak›m›ndaki oyuncu say›s› eksilirse, hakem di、er tak›m iin vurufl kullanan

oyuncu say›s›n› eksiltmemelidir. Penalt› noktas›ndan yap›lan vurufllar›n sadece

bafllang›c›nda her tak›mdan eflit say›da oyuncuya gerek vard›r.

RヨVANfiLI MAヌLAR DA DAH‹L B‹R MAヌIN GAL‹B‹N‹ BEL‹RLEME YヨNTEMLER‹

130

ULUSLARARASI FUTBOL B‹RL‹⁄‹ KURULU (IFAB) YヨNETMEL‹⁄‹

(Uluslararas› Futbol Birli¤i Kurulu taraf›ndan onaylanm›flt›r - fiubat 1993)

‹sim ve Tzk

Kurul'un ismi Uluslararas› Futbol Birli、i Kurulu olacakt›r. Tmne birden federasyonlar

denen Futbol Federasyonu (‹ngiltere), ‹skoya Futbol Federasyonu, Galler Futbol Federasyonu,

‹rlanda Futbol Federasyonu ve Uluslararas› Futbol Birli、i Federasyonu (FIFA) bu kurulu

oluflturacakt›r ve her birinin drt delege ile temsil edilmeye hakk› olacakt›r.

Amalar

Kurul'un amalar›, kurulu oluflturan federasyonlar›n veya konfederasyonlar›n veya ulusal

federasyonlar›n y›ll›k genel kurullar›nda ve di、er uygun toplant›lar›nda grfllp Kurul'a

havale edilmesi gereken Oyun Kurallar›nda nerilen de、ifliklikleri veya futbolla ilgili di、er

konular› grflp karar vermek olacakt›r.

131

Kurul'un Toplant›lar›

Kurul y›lda iki kere toplanacakt›r. Y›ll›k Genel Toplant› anlaflma zerine fiubat veya Mart

ay›nda yap›lacakt›r.

Y›ll›k ヌal›flma Toplant›s›, anlaflma zerine, Eyll veya Ekim aylar›nda yap›lacakt›r. Y›ll›k Genel

Toplant› ile Y›ll›k ヌal›flma Toplant›s›'n›n yeri ve tarihi Kurul'un bir nceki Y›ll›k Genel Toplant›s›nda

belirlenecektir.

Ayn› y›l iinde yap›lan Y›ll›k Genel Toplant›ya ve Y›ll›k ヌal›flma Toplant›s›na ayn› ye federasyon

evsahipli、i yapacakt›r.

Baflkanl›、› evsahibi federasyonun temsilcisi yapacakt›r. Her iki toplant›ya evsahipli、i yapma

grevi her bir federasyona s›ra ile gelecektir.

Y›ll›k Genel Toplant›

Y›ll›k Genel Toplant›, Kurul'un nne gelen Oyun Kurallar›nda nerilen de、ifliklikleri ve futbolla

ilgili di、er konular› grflp karar vermeye yetkilidir.

Y›ll›k Çal›flma Toplant›s›

Y›ll›k ヌal›flma Toplant›s›, anlaflma zerine, Eyll veya Ekim aylar›nda yap›lacakt›r. Toplant›,

Kurul'a havale edilip gelen ifl konular›n› ele almaya yetkili olacakt›r. Her ne kadar ilgili olan

konularda kararlar verebilirse de, Y›ll›k ヌal›flma Toplant›s› Oyun Kurallar›'n› de、ifltirmeye

yetkili olmayacakt›r.

132

ULUSLARARASI FUTBOL B‹RL‹⁄‹ KURULU (IFAB) YヨNETMEL‹⁄‹

Yntemler

Y›ll›k Genel Toplant›

Her federasyon yaz›l› olarak 1 Aral›k tarihine kadar, evsahibi federasyonun sekreteryas›na

Oyun Kurallar›'nda tavsiye edilen veya nerilen de、ifliklikleri, Oyun Kurallar›'nda yeni

denemeleri, istekleri ve di、er grfllecek konular› bildirecek ve bunlar 14 Aral›k tarihine

kadar bas›l›p da、›t›lacakt›r. Bu nerilere ek olarak yap›lacak herhangi bir de、ifliklik, 14 Ocak

tarihine kadar yaz›l› olarak evsahibi federasyonun sekreteryas›na verilecek ve bu de、ifltirilen

neriler, grfllerini almak iin, ye federasyonlara 1 fiubat tarihine kadar bas›l›p da、›t›lacakt›r.

Y›ll›k Çal›flma Toplant›s›

Her federasyon, toplant› tarihinden en az drt hafta nce, herhangi bir neriyi, Oyun Kurallar›'nda

yeni denemeleri istekleri ve di、er grfllecek konular› evsahibi federasyonun sekreteryas›na

iletecektir.

Gndem ve ilgili yaz›lar Kurul'un her bir ye federasyonuna toplant›dan iki hafta nce

iletilecektir.

Her konfederasyon veya di、er ulusal federasyon, FIFA Genel Sekreterli、i'ne nerileri, istekleri

veya grfllecek konular›, FIFA taraf›ndan incelenip kabul edildi、i takdirde, evsahibi

federasyonun sekreteryas›na toplant›dan en az drt hafta nce iletilmesini sa、layacak gereken

zaman iinde yaz›l› olarak iletebilir.

133

Tutanaklar

Toplant› tutanaklar› evsahibi federasyonun sekreteryas› taraf›ndan tutulacak ve s›radaki

federasyona gelecek 1 fiubat tarihinden nce iletilmek zere, resmi Tutanak Defteri'ne

yaz›lacakt›r.

ヌo、unluk ve Oy Haklar›

Bir tanesi FIFA olmak zere, en az drt federasyonun kat›l›m› olmadan toplant› yap›lmayacakt›r.

FIFA, yeli、i olan btn ulusal federasyonlar ad›na drt oy hakk›na sahip olacakt›r. Di、er ye

federasyonlar›n her biri bir oy hakk›na sahip olacakt›r. Bir teklifin kabul edilmesi iin toplant›ya

kat›lan ve oy hakk› olanlar›n en az drtte nn oyu gereklidir.

Oyun Kurallar› De、ifliklikleri

Oyun Kurallar›'nda herhangi bir de、ifliklik, yaln›z Kurul'un Y›ll›k Genel Toplant›s›nda ve ancak

toplant›ya kat›lan ve oy hakk› olanlar›n en az drtte nn kabul etmesi ile yap›labilir.

Ola、anst Toplant›lar

Kurul toplant›lar›na evsahibi olan federasyon, ayn› y›l* iinde, FIFA'dan veya di、er herhangi

iki ye federasyondan, yap›lacak nerilerin bir kopyas› ekli olan yaz›l› bir istek almas› zerine,

Kurul'u ola、anst toplant›ya a、›racakt›r. Bu eflit ola、anst toplant›lar, mracaat tarihinden

itibaren yirmi sekiz gn iinde yap›lacak ve Kurul'u teflkil eden federasyonlara nerilerin bir

kopyas› ile beraber yirmi bir gn nceden bildirilecektir.

134

ULUSLARARASI FUTBOL B‹RL‹⁄‹ KURULU (IFAB) YヨNETMEL‹⁄‹

Kurul'un Kararlar›

Kurul'un Y›ll›k Genel Toplant›s›nda al›nan kararlar, aksine bir karar olmad›、› takdirde, toplant›

tarihinden itibaren geerli olacakt›r. Oyun Kurallar›'nda yap›lan de、ifliklikler ile ilgili olarak

Kurul'un Y›ll›k Genel Toplant›s›nda al›nan kararlar, konfederasyonlar› veya ulusal federasyonlar›

Kurul'un Y›ll›k Genel Toplant›s›n› takip eden 1 Temmuz tarihinden itibaren ba、layacakt›r.

Fakat, sezonlar› 1 Temmuz tarihine kadar bitmeyen konfederasyonlar veya ulusal federasyonlar

Oyun Kurallar›'nda yap›lan de、iflikliklerin msabakalarda uygulanmas›n› gelecek sezonlar›n›n

bafllang›c›na kadar erteleyebilirler. Hi bir konfederasyon veya ulusal federasyon, Kurul'un

onaylamad›、› herhangi bir Oyun Kurallar› de、iflikli、i yapmayacakt›r. **

* “Ayn› y›l”, bir nceki Y›ll›k Genel Toplant›n›n ertesi gn bafllam›fl kabul edilecektir.

** Al›nan kararlar›n uluslararas› malarda, Kurul'un bu kararlar› ald›、› Y›ll›k Genel Toplant›y›

takip eden 1 Temmuz tarihinden itibaren uygulanmas› kabul edilmifltir.

135

136

 

www.FIFA.com

Futbol Oyun Kurallar› 2009/2010


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
  Bugün 5 ziyaretçi (10 klik) kişi burdaydı!
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=